| دوشنبه، 06 بهمن 1399

«عالیه شکر بیگی»، جامعه شناس می‌گوید: بیشتر مشکلات زنان سرپرست خانوار از نوع اقتصادی است که به تبع آن فشار روحی و روانی بر آنها وارد می‌کند و بر توانایی و عملکرد آنها نیز تاثیر می‌گذارد. حمایت مالی و توانمند سازی زنان با محوریت اشتغال می‌تواند بهترین راهکار در شرایط کرونایی باشد.