| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران: رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در فومن منصوب شدند.

طی حکمی سعید پورخوش سعادت به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری منصوب شد.

علی نقی ادبی مهذب و فرهاد کنعانی نیز به عنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در فومن منصوب شدند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code