| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست منطقه آزاد انزلی با هدف کاهش خطرات بالفعل و بالقوه موجود در سطح کارگاه ها، ارتقاء استانداردهای سلامت، ایمنی و محیط زیست ساکنین و شاغلین این منطقه و صیانت از منابع انسانی و نیروی کار تشکیل گردید. در اولین نشست شورای مذکور که با حضور نمایندگان سازمان منطقه آزاد انزلی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان و مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای کارگاه های واقع درمنطقه آزاد انزلی برگزار شد، بر ضرورت ارزیابی و بهسازی وضعیت موجود و سیاستگذاری، فرهنگ سازی و برنامه ریزی حوزه های سلامت، ایمنی و محیط زیست در عرصه های عمرانی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار با رویکرد پیشگیرانه تصریح شد. در این نشست اعضای شورای سلامت منطقه آزاد انزلی دست یابی به اهداف توسعه پایدار براساس رویکردهای پیشگیرانه را از طریق افزایش اثر بخشی فعالیتها، پایش مستمر شاخص های عملکردی، توجه به جامعه پیرامونی، بکارگیری فناوری های نوین و تهیه و تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کاربردی، قابل دست یابی اعلام و نیل به این مهم را در مسیر امنیت انسانی ساکنین، فعالین اقتصادی و سایر شرکای اجتماعی سازمان منطقه آزاد انزلی ارزیابی کردند. بنابراین این گزارش در این جلسه اجرای طرح های معاینات ادواری در کارگاه ها،اندازه گیری عوامل زیان آور کارگاه ها، برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارگران شاغل، تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های دارای بیست و پنج نفر کارگر و بیشتر، ضروری اعلام شد. در پایان مقرر گردید زمینه افزایش بیش از پیش سطح ایمنی و سلامت در کارگاهها و ارتقاء امنیت جسمی و روانی کارگران و کارفرمایان بوسیله برگزاری نشست های توجیهی جهت مدیران کارگاه ها و کارآفرینان و تسریع در پاسخگویی استعلامات اصناف و صنایع توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان فراهم گردد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code