| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران/ پویا درگاهی: آخرین جلسه کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری امروز با حضور فاطمه شیرزاد با عنوان رئیس جلسه مظفر نیکومنش، رضا موسوی روزان، امیرحسین علوی و عباس صابر تشکیل شد. بابک رمضانی مدیرعامل سازمان آتش نشانی، شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی، محمدباقر بشردانش مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و  احمدرضا حق بین را به عنوان رییس گروه برنامه و بودجه شهرداری رشت مهمانان امروز جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست بودند. البته مهمانان ویژه جلسه امروز گلدان های سنبل رنگارنگ بودند که بشردانش با خود به صحن کمیسیون آورده بود. توضیحات بشر دانش درباره کاشت درختان در هفته درختکاری و بررسی اقدامات پیشگیرانه توسط سازمان آتش نشانی برای چهارشنبه سوری دستور جلسه امروز کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری بود. کمیسیون بهداشت شورای شهر (1) کمیسیون بهداشت شورای شهر (6) امیرحسین علوی (3) بابک رمضانی بشر دانش (1) حق بین رضا موسوی روزان (1) شهرام مونی3 (2) عباس صابر علوی بشر دانش کمیسیون بهداشت (2) فاطمه شیرزاد (2) کمیسیون بهداشت شورای شهر (4) کمیسیون بهداشت شورای شهر (5) کمیسیون بهداشت شورای شهر (9) کمیسیون بهداشت شورای شهر (7) کمیسیون بهداشت شورای شهر (12) کمیسیون بهداشت شورای شهر (13) نیکو منش حسن راضی (1) کمیسیون بهداشت شورای شهر (3)