| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران: با اعلام فرمانداری رودبار اسامی قطعی 15 نفر از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودبار به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است: حسین - آقاجانی 1214 امید - ابراهیمی نصفچی1215 رضا - اکبرزاده 1216 امین - بابائی 1217 جهانبخش - جلوه قاضیانی 1218 منوچهر - جمالی سوسفی 1219 عطاء اله - حکیمی 1241 رضا - رضائی زاده 1245 آیت اله - رضائی نودهی 1246 یزدان - سپرده سیدانی 1247 عباس - صفائی چرئی 1249 محرمعلی - ضیائی دفرازی 1252 صابر - لطفی حاجی شیرکیا 1257 حسین - مهربان کلشتری 1261 محمد - میرزایی فتحکوهی 1264
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code