| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران: مردی که خود را به دروغ حضرت مسیح جا زده و به چند زن و دختر تجاوز و تعرض جنسی کرده بود به ٣٠ سال زندان محکوم شد. گفته می شود گل راتزون ۶۰ ساله، رهبر یک فرقه اسراییلی که خود را مسیح معرفی کرده بود به ٢١ زن تجاوز کرد و از آنها دارای ٣٨ فرزند نامشروع شد. گل راتزون با طرح این ادعا که دارای قدرت فوق بشری است و به کمک این نیرو می تواند ارواح خبیثه را دفع کند، زنان و حتی دختران خردسال را اغفال می کرد و مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می داد. دادگاه البته تنها توانست تعرض به ٦ مورد را ثابت کند که برخی از این افراد دختران خود راتزون بودند. راتزون علاوه بر محکومیت زندان ٣٠ساله، به پرداخت ٨٧ هزار دلار جریمه نیز محکوم شد. راتزون به این زنان این گونه القا می کرد که ناجی جهان و بشریت است و قدرت های فرازمینی دارد. راتزون در ژانویه سال ٢٠١٠ دستگیر شد. دستگیری او بعد از این صورت گرفت که  ٢١ شکایت از زنان مختلف علیه او به ثبت رسید. برخی از این زنان در شکایت شان خود را همسر راتزون معرفی می کردند. راتزون از این زنان ٣٨ فرزند دارد و البته هرگز به طور رسمی با هیچ یک از آنها ازدواج نکرده است. او در برخی موارد خود را مسیح موعود نیز معرفی و با زنان و دختران طوری رفتار می کرد که گویی دارایی شخصی او هستند. او زنان را وادار می کرد که به او خدمت کنند؛ حال این خدمت می توانست مالی باشد یا جنسی.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code