| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران/مریم رجبی:جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت با حضور شماری از مدیران و گروههای مردم نهاد در صحن شورای شهر رشت برگزار شد. در این نشست که عصر روز شنبه به ریاست فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت برگزار شد اسماعیل حاجی پور،موسوی روزان و امیرحسین علوی دیگر اعضای این کمیسیون شورا هم حضور داشتند. (گزارش کامل جلسه) دستور جلسه کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت ارایه گزارش نهادهای حمایتی سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مدیرعامل موسسه آرامش دوگیتی، معاونت علوم پزشکی و مشاور کمیسیون بهداشت بود. علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری رشت و سرهنگ خیرخواه معاون اجتماعی نیروی انتظامی هم از دیگر مهمانان این نشست بودند. کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (31) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (25) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (3) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (8) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (4) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (5) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (7) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (6) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (9) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (11) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (12) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (29) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (13) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (14) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (15) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (16) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (17) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (18) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (19) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (20) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (21) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (22) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (24) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (26) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (27) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (32) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (33) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (34) کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت (35)