| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران/گروه سیاسی:  به دنبال آنکه در  هشتمین جلسه شورای شهر پنجم در ۲۰ شهریور نامه رسیده از شهرداری با موضوع انتخاب مجتبی ماه پسند بر اساس ماده ۷۹ قانون شهرداری به عنوان مدیر مالی یا ذی حساب شهرداری رشت با حکم فرامرز جمشیدپور، توسط امیرحسین علوی رئیس شورای شهر مطرح شد؛ نگاه ایران در گزارشی از ابهامات حقوقی و غیرقانونی بودن انتصاب ماه پسند در این سمت خبر داد.  (اینجا بخوانید) نکته اصلی این موضوع هم تصریح قانونگذار بر نیروی رسمی بودن ذی حساب در شهرداری است؛ در حالی که مجتبی ماه پسند نیروی رسمی شهرداری نیست. حال اطلاعات رسیده به نگاه ایران از اعلام نظر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و مدیرکل دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور نسبت به این موضوع حکایت دارد. در نامه ای که از سوی ساحره میرسیدی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خطاب به فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت ارسال شده است؛ صراحتا انتصاب «مجتبی ماه پسند» -که از کارکنان قراردادی شهرداری است- به سمت مدیر امور مالی شهرداری بدون رعایت شرایط احراز و فرآیند اداری مربوطه صورت گرفته است و با توجه به تصریح مقررات مربوطه، سرپرست شهرداری رشت باید با قید فوریت نسبت به عزل او اقدام نماید. تصویر دو نامه مورد اشاره را در ذیل مشاهده می کنید:

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code