| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: هفت عضو شورای شهر در نامه ای به مسعود کاظمی رئیس شورای شهر رشت خواستار لزوم ایجاد فضای آرامش و تمرکز بر روی کار و به دور از حاشیه و ناامنی و نارضایتی در محیط شهر شده اند. در همین راستا آن ها در نامه خود بر سه موضوع عدم شروع پروژه های جدید، پرداخت حقوق و بیمه و پرهیز از تغییرات در کادر مدیریتی تأکید کرده اند. در این نامه آمده است: با توجه به تنگناهای موجود در شهرداری رشت و نظر به تعدد پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت نسبت به شروع پروژه های جدید به غیراز پروژه های اضطراری دارای اولویت طبق مصوبات شورای اسلامی کلان شهر رشت اقدام نگردد. دربند دوم نامه آمده است پرداخت حقوق و مزایای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی و ... در اولویت پرداخت های شهرداری قرارگرفته و مشکل تعویق پرداخت بیمه پرسنل با اولویت ویژه و در اسرع وقت برطرف گردد. در بند پایانی نیز ذکر شده است: این نامه با توجه به اینکه تغییرات مدیریتی و تعدد ابلاغ های صادرشده یکی از دلایل استیضاح شهرداری سابق بوده است به جهت پرهیز از فضای ناامنی در شهرداری در مدت زمان باقیمانده کارکرد شورای چهارم توصیه می گردد نسبت به تغییرات در کادر مدیریتی شهرداری اقدام نگردد. رضا رسولی، مظفر نیکو منش، فاطمه شیرزاد، محمدعلی رفیعی نوده، محمدحسین کارگرنیا،سید رضا موسوی روزان و اسماعیل حاجی پور امضاکنندگان این نامه هستند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code