| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران: روسای ستادهای انتخاباتی روحانی در سراسر کشور مشخص شدند. روسای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سراسر کشور در حالی مشخص شدند که پیش از این ستاد مرکزی وی با محوریت محمد شریعتمداری انتخاب شده بود. شنیده شده قرار است کارهای انتخاباتی روحانی در استان ها توسط این افراد و روسای شورای عالی سیاست گذاری در استان ها ساماندهی شود. در جدول زیر اسامی روسای ستادهای استان های سراسر کشور به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است:

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code