| چهارشنبه، 08 تیر 1401
گفت و گوی منتشر نشده با «محمدعلی سپانلو»:
نگاه ایران: شاعر نمی میرد، شاعر خودش را به مُردن می زند، آن هم شاعری مانند محمدعلی سپانلو که عاشقِ زندگی بود. ...