| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:سالمه العتیبی در نخستین انتخابات عربستان که زنان حق شرکت و نامزدی در آن را داشتند، موفق به کسب یک کرسی ...