| سه شنبه، 09 آذر 1400
همایش سراسری پیشگیری از وقوع جرم در انزلی برگزار شد:
نگاه ایران: معاون قوه قضائیه در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری دستگاه های ذیربط ...