| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
منصور ضابطیان سازنده رادیو هفت از برنامه تازه اش می گوید::
نگاه ایران:منصور ضابطیان گفت: خوشحال می شویم اگر مردم برنامه ما را زودتر پیدا کنند. چراکه مهمترین مساله برای یک برنامه ساز، ...