| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
معاون وزیر کشور مطرح کرد :
نگاه ایران:  رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به فالیت زنان در حوزه های مدیریت شهر و روستا، ...