| چهارشنبه، 08 تیر 1401
فحاشی به بازیگر سینما برای شرکت در مسابقه «ادابازی»؛
نگاه ایران: سپند امیرسلیمانی گفت: ما در رسانه ملی کارهای طنز زیادی داشتیم اما هیچ گاه در هیچ برنامه ای به صورت مستقیم ...