| جمعه، 30 مهر 1400
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی شورای منتخب اسلامی شهر بندرانزلی، اولین جلسه شورای منتخبان شهر بندرانزلی دیشب مورخ ۲۱ خرداد برگزار شد و ...
شهردار منتخب لیست امید در بندرانزلی کیست؟
نگاه ایران به نقل از گیل خبر: انتخابات شورای شهرانزلی از مواردی بود که کمترکسی پیش بینی میکرد پس از سالهانزدیکی اکثریت ...