| دوشنبه، 04 مهر 1401
شوک وزیر به دو شغله‌های سازمان نظام مهندسی؛
نگاه ایران:بعد از بخشنامه هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر حق برداشت پنج درصد ...
نگاه ایران:نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه های اجرایی هستند نمی توانند ...