| شنبه، 24 مهر 1400
رییس جمهور؛
نگاه ایران:رئیس جمهوری گفت: طی سه سال اخیر سالانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه ...