| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: در ادامه جلسه علنی امروز مجلس که به بررسی موارد ارجاعی برنامه ششم توسعه اختصاص یافته بود، بند دیگری درباره مرخصی پدران در زمان به دنیا آمدن فرزندشان مطرح شد و لاریجانی شوخی خود در جلسه ای که این بند مصوب شده بود را تکرار کرد و گفت: این همان است که خانم ها وضع حمل کنند و آقایان مرخصی بروند. من گفتم نیاورید، تایید نمی کنند. او سپس پیشنهاد حذف را به رای گذاشت اما رای نیاورد. در زمان رای گیری لاریجانی شوخی خود را ادامه داد و گفت: فقط اگر خانم های اعضای مجمع وضع حمل داشتند، اعضا دیگر نمی توانند مرخصی بروند. سپس پیشنهاد یک هفته ای شدن این مرخصی به رای گذاشته شد و با فاصله یک رای تصویب نشد. لاریجانی به شوخی پیشنهاد سه ماهه شدن این مرخصی را مطرح کرد اما سه روزه شدن مرخصی را به رای گذاشت. در این زمان صدای یکی از نمایندگان زن مجلس شنیده شد که می گفت: آقای دکتر، از لحاظ روحی حضور همسران خیلی برای زنان مهم است و لاریجانی جواب داد: برای آقایان بهتر است، به مرخصی می روند. او در زمان رای گیری نیز گفت: پیشنهاد خارق العاده ای آمده و دارد وقت همه را می گیرد. دست آخر پیشنهاد مرخصی سه روزه برای پدران مصوب شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code