| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران:با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، سقف حقوق مدیران دولتی در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان می شود. کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کردند و حقوق مدیران دولتی را 3.2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند. نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده 38 لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودندمجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است. همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا 60 درصد منظور کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code