| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: روابط عمومی شهرداری رشت بعد از انتشار اولین گزارش عملکرد هشت ماهه شهرداری رشت که به تفکیک مناطق پنج گانه در حوزه درآمد و هزینه کردها منتشر شده بود (از اینجا بخوانید)، بیست و ششم دی، دومین قسمت این گزارش عملکرد ۸ماهه را منتشر کرد (از اینجا بخوانید). سومین گزارش عملکرد مالی شهرداری نیز که عمدتا به درآمدهای بخش های مربوط به ساخت و ساز و عمران می پرداخت در  بیست و هشتم دی منتشر شد(از اینجا بخوانید). متن کامل چهارمین و آخرین گزارش عملکرد درآمدی شهرداری را تفکیک مناطق پنج گانه شهرداری رشت می پردازد، به نقل از پرتال روابط عمومی شهرداری رشت می خوانید:

درآمد شهرداری از محل عوارض خدمات شهر و تبلیغات محیطی در ۸ ماهه اول سال جاری ۱۴۳ میلون و ۴۸۹ هزار تومان بود، در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری تنها ۱۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان پیش بینی شده بود و این نشان از افزایش ۹۵۴ درصدی درآمد شهرداری از این کد درآمدی دارد.

در شهرداری منطقه ی یک در حالی که در بودجه هشت ماهه ۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان درآمد از عوارض خدمات شهر و تبلیغات محیطی پیش بینی شده بود، با افزایش ۲۵۵ درصدی ۴۲ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان درآمد کسب شد.

منطقه ی دو همان طور که در بودجه هشت ماهه جاری نیز درآمدی از این محل پی بینی نشده بود، درآمدی حاصل نشد.

اما در شهرداری منطقه ی ۳ درآمد حاصل از عوارض خدمات شهر و تبلیغات با افزایش ۱۴۴ هزار و ۵۵۰ درصدی نسبت به بودجه پیش بینی شده به ۴۸ میلیون و۶۱۱ هزار تومان رسید. در شرایطی که در بودجه هشت ماهه در آمدی ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومانی  برای آن منطقه پیش بینی شده بود.

در منطقه ی چهار نیز به رغم اینکه در بودجه هشت ماهه جاری در آمدی از عوارض خدمات شهر و تبلیغات محیطی پیش بینی نشده بود، ۲۷ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان درآمد حاصل شد. درآمد شهرداری منطقه ی ۵ نیز با افزایش ۱۴۱۷ درصدی نسبت به یک میلیون و ۶۱۳ُهزار تومان در آمد پیش بینی شده در بودجه ی جاری به ۲۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید. درآمد شهرداری از عوارض بهره برداری موقت در هشت ماهه جاری ۱۹۶ میلیون و ۵۳ هزار تومان بود که نشان از تحقق ۹ درصدی دارد. در بودجه هشت ماهه جاری از این کد، درآمدی معادل دو میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان پیش بینی شده بود. درآمد منطقه ی یک از محل عوارض بهره برداری موقت ۵۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود، در حالی که در بودجه هشت ماهه ۸۰۶ میلیون و۵۵۷ هزار تومان پیش بینی شده بودو این نشان دهنده ی تحقق ۷ درصدی درآمد است. در شهرداری منطقه ی دو از این کد درآمدی، ۱۱۳ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان حاصل شد که این مقدار معادل ۱۹ درصد از بودجه ۵۹۸ میلیون و ۱۹۶ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

در منطقه سه، چهار درصد از درآمد ۶۰۴ میلیون و ۹۱۸ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه جاری هشت ماهه از محل عوارض بهره برداری موقت تحقق پیدا کرد که معادل ۳۳ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بود.

در منطقه ی چهار، سه درصد از درآمد ۱۴۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری از این کد درآمدی محقق شد و درآمدی معادل چهارمیلیون و ۱۴۲ هزار تومان حاصل شد.

درآمد شهرداری منطقه ۵ نیز با افزایش ۱۴۱۷ درصدی نسبت به یک میلیون ۶۱۳ هزار تومان درآمد پیش بینی شده در بودجه جاری به ۲۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.

درآمد شهرداری از عوارض بهره برداری موقت در هشت ماهه جاری ۱۹۶ میلیون و ۵۳ هزار تومان بود که نشان از تحقق ۹ درصدی دارد. در بودجه ۸ ماهه جاری از این کد درآمدی معادل دو میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان پیش بینی شده بود.

درآمد منطقه یک از محل عوارض بهره برداری موقت ۵۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان بود، در حالی که در بودجه هشت ماهه ۸۰۶ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان پیش بینی شده بود و این نشان دهنده ی تحقق ۷ درصدی درآمد است.

در شهرداری منطقه دو از این کد درآمدی ۱۱۳ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان حاصل شد که این مقدار معادل ۱۹ درصد از بودجه ۵۹۸ میلیون و ۱۹۶ هزار تومانی  پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

در منطقه سه، چهار درصد از درآمد ۶۰۴ میلیون و ۹۱۸ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه جاری هشت ماه از محل عوارض بهره برداری موقت تحقق پیدا کرد که معادل ۳۳ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بود.

در منطقه چهار، سه درصد از درآمد ۱۴۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری از این کد درآمدی محقق شد و درآمدی معادل چهار میلیون و ۱۴۲ هزار تومان حاصل شد.

در حالی که ۸ میلیون و ۶۵ هزار تومان درآمد از محل عوارض بهره برداری موقت برای شهرداری منطقه ی ۵ در بودجه هشت ماهه جاری پیش بینی شده بود، هیچ درآمدی حاصل نشد.

درآمد شهرداری از سرمایه گذاری در بخش خصوصی در هشت ماهه جاری صفر بود، در شراطی که در بودجه ۵۸ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان درآمد از این محل پیش بینی شده بود.

درآمد شهرداری رشت از کارمزد در هشت ماهه جاری با ۸۸ درصد افزایش به یک میلیارد و۲۵۲ میلیون تومان رسید که ۹۱۴ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان آن نقد و۳۳۷ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان آن از محل تهاتر به دست آمد. در شرایطی که در بودجه هشت ماهه، ۶۶۷ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان درآمد از محل کارمزد پیش بینی شده بود.

در آمد شهرداری منطقه ی یک از محل کارمزد با ۱۰۵ درصد افزایش  به ۹۶۳ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان رسید که۶۴۰  میلیون و ۷۵ هزار تومان آن نقد و ۳۲۲میلیون و ۶۱۰ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمده در بودجه، درآمدی معادل ۴۷۰ میلیون و ۴۹ هزار تومان پیش بینی شده بود.

در منطقه ی دو ۹۸ درصد از درآمد ۶۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری، معادل ۵۹ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان محقق پیدا کرد که ۵۵ میلیون و بیست هزار تومان آن نقد و چهارمیلیون و ۹۳ هزار تومان آن از طریق تهاتر حاصل شد.

در منطقه ی سه ۵۵ درصد از در آمد ۶۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه ، معادل ۳۳ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان محقق شد که تمام آن نقدی بود.

درآمد شهرداری منطقه ی چهار با ۲۰۸ درصد افزایش نسبت به ۳۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان بودجه پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه، به ۱۰۳ میلیون و۳۷۵هزار تومان رسید که تمام آن به صورت نقد به دست آمد.

در شهرداری منطقه پنج، در آمد حاصل از کارمزد با ۹۱ درصد افزایش نسبت به بودجه پیش بینی شده ی ۴۰ میلیون و ۳۲۷ هزار تومانی به ۷۶ میلون و ۸۹۶هزار تومانی رسید که ۶۶  میلیون و ۱۶۷ هزار تومان آن نقد و ۱۰ میلیون و ۷۲ هزار تومان آن از طریق تهاتر حاصل شد.

در شهرداری مرکز نیز در آمد شهرداری از محل کارمزد نسبت به بودجه پیش بینی شده هشت ماهه جاری ۷۱۳ درصد افزایش داشت و از دو میلیون و ۱۶ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

درآمد شهرداری رشت از کد درآمدی ۴۲۰۱ که به مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات اختصاص دارد، در هشت ماهه ی جاری با ۴۴ درصد افزایش به ۳۳۹میلیون و۶۱ هزار تومان رسید که تماما در شهرداری مرکز به دست آمد. در بودجه هشت ماهه جاری درآمد شهرداری از مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات۲۳۵میلیون و ۲۴۵ هزار تومان پیش بینی شده بود.

در آمد شهرداری از کد ۴۲۰۲ که به درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه اختصاص دارد، ۲۸ درصد تحقق یافت و در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری درآمدی معادل ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان پیش بینی شده بود، ۸ میلیون و ۳۲۰  هزار تومان  به دست آمد.

چهار میلیون و ۴۳۸ هزار تومان از این در آمد در منطقه­ی دو، ۱۸۰ هزار و ۵۰ تومان در منطقه ی چهار و سه میلیون و ۷۰۱ هزار تومان در منطقه ی پنج حاصل شد.

شهرداری رشت از کد درآمدی ۵۱۰۳ که به اعتبارات خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کشور اختصاص دارد، در هشت ماهه جاری درآمدی کسب نکرد. در بودجه هشت ماهه، یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون تومان از این محل، درآمد پیش بینی شده بود، همچنین شهرداری رشت از محل سایر کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی تنها ۴۰۷ میلیون تومان درآمد کسب کرد. در حالی که در بودجه ۳۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون تومان در آمد از این محل پیش بینی شده بود که قرار بود ۹ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان آن نقد و ۲۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون آن از طریق تهاتر حاصل شود.

در آمد شهرداری رشت از محل کمک جاری از محل دوازده در هزار حقوق کمرگئ ( موضوع ت ۳م ۴۱ مالیات بر ارزش افزوده) صفر بود، در حالی که در بودجه سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان درآمد از این محل پیش بینی شده بود.

درآمد شهرداری از کمک های عمرانی از محل دوازده در هزار حقوق گمرکی نیز به رغم پیش بینی ۶۷۲ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان در بودجه هشت ماهه جاری، صفر بود.

درآمد شهرداری رشت از محل جریمه کمیسیون ماده صد در هشت ماهه سال جاری ۹۴ معادل ۹۴ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان بود که ۴۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون آن نقدی و ۴۷ میلیارد و ۵۴۳ میلیون تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد. در بودجه هشت ماهه جاری ۱۰۱ میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومآن در آمد از این کد درآمدی پیش بینی شده بود که قرار بود ۸۱ میلیارد و ۴۲۱ میلیون آن نقدی و ۲۰ میلیارد و ۳۱ میلیون تومان آن تهاتری باشد. شهرداری رشت در هشت ماهه اول سال جاری توانست ۹۳ درصد از درآمد حاصل از جریمه کمیسیون ماده صد را محقق کند .

در آمد شهرداری منطقه ی یک از جریمه کمیسیون ماده صد در هشت ماهه سال جاری ۵۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون بود که ۲۰ میلیارد و ۸۵۵ میلیون آن نقد و ۳۳میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد. در بودجه هشت ماهه جاری در آمد شهرداری منطقه ی یک از جریمه کمیسیون ماده صد، ۵۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان پیش بینی شده بود به این ترتیب درآمد منطقه ی یک از این کد، دو درصد افزایش داشت.

در شهرداری منطقه ی دو، ۸۳ درصد از درآمد ۱۶ میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری یعنی ۱۳ میلیاردو ۹۹۲ میلیون تومان محقق شد که ۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان آن نقد و ۴ میلیارد و ۵۲۴ میلیون از طریق تهاتر به دست آمد.

در منطقه ی سه درآمد حاصل از جریمه کمیسیون ماده صد، ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که ۷ میلیارد و ۶۹ میلیون تومان آن نقد و ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان دیگر به صورت تهاتری وصول شده در بودجه هشت ماهه جاری برای منطقه ی سه، ۱۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان درآمد از محل جریمه کمیسیون ماده صد پیش بینی شده بود و این نشان می دهد که ۷۸ درصد بودجه هشت ماهه جاری در منطقه ی سه محقق شده است.

در منطقه ی چهار ۷۵ درصد از درآمد ۱۴ میلیارد و ۷۷ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری از محل جریمه کمیسیون ماده ی صد محقق شد که معادل ۱۰ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان بود. ۶ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان از این مبلغ نقدی و ۴ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان آن به صورت تهاتری به دست آمد

درآمد شهرداری منطقه ی پنج، با ۳۸ درصد افزایش نسبت به درآمد دو میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه، به سه میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان رسید که سه میلیارد و ۱۵۱ میلیون  آن نقد و ۷۳۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان آن از طریق تهاتر حاصل شد.

درآمد شهرداری رشت از کد درآمدی ۶۳۰۲ که به جرایم تخلفات ساختمانئ و شهری و غرامت ها اختصاص دارد، در هشت ماهه جاری ۱۷ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان بود که معادل سه درصد از بودجه ۶۷۹ میلیون و ۲۵۵ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه بود.

در آمد منطقه یک از محل جرائم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها با ۱۱۴ درصد افزایش نسبت به درآمد هشت میلیون و۱۲۴ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه به ۱۵ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید.

در منطقه ی دو ، در بودجه هشت ماهه جاری ،درآمدی ۶۷۲ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان از جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها پیی بینی شده بود که تنها یک میلیون و ۷۷۳ هزارتومان تحقق پیدا کرد.

در منطقه ی پنج به رغم اینکه در بودجه درآمدی از این کد پیش بینی شده بود، ۲۲۰ هزار تومان درآمد کسب شد. در مورد کد درامدی عوارض بر حق مشرفیت  که، شهرداری درآمدی کسب نکرد. در بودجه برای هشت ماهه جاری درآمدی معادل ۸ میلیاردو ۳۶۱ میلیون تومان پیش بینی شده بود.

در آمد شهرداری از جریمه قطع اشجارشهری و غرامتها ۱۳ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان معادل ۵۳ درصد از درآمد پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود که ۲۶ میلیون و ۴۴ هزار تومان تعیین شده بود.

درآمد شهرداری منطقه ی یک از این کد درآمدی، ۱۰ میلیون و ۳۶ هزارتومان بود که نشان دهنده افزایش ۱۰۸۶هزار درصدی نسبت به درآمد ۸۷۳ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه جاری هشت ماهه است.

در منطقه ی دو با وجود آنکه در بودجه هشت ماهه جاری، درآمدی از محل جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها پیش بینی شده بود، دو میلیون و ۹۸۹ هزار تومان درآمد کسب شد.

در شهرداری منطقه ی سه، از این کد درآمدی، ۴۴۰ هزار تومان بود که معادل دو درصد از ۲۱ میلیون و ۴۷۴ تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

در منطقه ی چهار در بودجه هشت ماهه جاری ۳۳۶ هزار تومان درآمد پیش بینی شده بود که محقق نشد.

در منطقه ی پنج، درآمد حاصله از جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها، ۵۰ هزار تومان بود که حدود یک درصد از سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان درآمد پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

درآمد شهرداری رشت از هزینه انبارداری ستاد رفع سد معبر درهشت ماهه جاری ۲۰۰ درصد افزایش یافت و به ۴۰ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان رسید. در بودجه هشت ماهه،۱۳ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان درآمد پیش بینی شده بود.

درآمد شهرداری منطقه ی یک از هزینه انبارداری به ستاد سد معبر با ۱۸۰ درصد افزایش به شش میلیون و ۱۸ هزار تومان رسید. در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری، دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در آمد پیش بینی شده بود.

در شهرداری منطقه دو درآمد شهرداری از هزینه انبارداری ستاد رفع معبر نسبت به مبلغ شش میلیون و ۴۹ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری ۳۵۶ درصد افزایش یافت و ۲۷ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان شد.

در منطقه ی سه، درآمد حاصله از این کد درآمدی یک میلیون و ۶۶۲ هزار تومان بود در شرایطی که در بودجه هشت ماهه جاری درآمد حاصله چهارمیلیون و ۳۲هزار تومان پیش بینی شده بود که به معنای تحقق ۴۱ درصدی بودجه بود.

 در منطقه ی چهار، درآمد شهرداری از هزینه انبارداری ستاد رفع معبر پنج میلیون و۴۸۲ هزار تومان بود، در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری هیچ درآمدی پیش بینی نشده بود.

در منطقه ی پنج درآمد حاصله از این کد درآمدی ۶۰ هزار تومان بود. در شرایطی که در بودجه هشت ماهه جاری یک میلیون و۳۴۴ هزار تومان درآمد پیش بینی شده بود و این نشان از تحقق چهاردرصدی بودجه داشت. در مورد کد درامدی ۶۳۱۰ که به عوارض تعیین و تغییر کاربری ( تهاتری) شهرداری رشت دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان درآمد کسب کرد که یک میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان آن نقدی و ۷۴۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد. این مبلغ۱۲ درصد از ۱۸ میلیارد و۳۶۲ میلیون تومان درآمد پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

در شهرداری منطقه ی یک، درآمد حاصله از عوارض تعیین و تغییر کاربری( تهاتری) یک میلیارد و هفت میلیون تومان بود که ۳۲۹ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان آن نقد و۶۷۷ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان از طریق تهاتر به دست آمد.

این مبلغ ۱۱ درصد از درآمد ۸ میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود. در منطقه ی دو، ۸ درصد از درآمد چهار میلیارد و ۶۰۴میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری محقق شد و ۳۳۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان حاصل شد که ۲۹۰ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان نقدی و ۴۷میلیون تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد.

در منطقه ی سه، ۵۹ درصد از بودجه یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری محقق شده که معادل ۸۵۶ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان بود.

در منطقه چهار به رغم اینکه در بودجه هشت ماهه جاری، یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان در آمد از محل عوارض تعیین و تغییر کاربری ( تهاتر) پیش بینی شده بود، در آمدی کسب شد و در منطقه ی پنج، دو درصد از درآمد دومیلیارد و ۳۱۸ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری محقق شد که معادل۴۸ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان آن نقدی و ۲۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان از طریق تهاتر به دست آمد.

درآمد شهرداری از جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض مطالبات در هشت ماهه جاری ۲۶۰ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان بود که ۱۳۴ میلیون و ۶۷ هزارتومان آن نقد و ۱۲۶ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد. این رقم نشان از افزایش ۱۴۶ درصدی درآمد شهرداری از این کد درآمدی دارد. در بودجه هشت ماهه ۱۰۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان پیش بینی شده بود.  درآمد شهرداری منطقه ی یک، درآمد  شهرداری از جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض و مطالبات با ۱۴۲۴ درصد افزایش نسبت به درآمد ۱۱میلیون و ۹۶۳ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری به ۱۸۲ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسید که ۸۰ میلیون و ۸۶ هزار تومان آن نقدی و ۱۰۱ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان آن از طریق تهاتر حاصل شد.

 در منطقه ی دو درآمد حاصله از این کد درآمدی با ۷۷۸ درصد افزایش نسبت  به درآمد هشت میلیون و ۹۳۹ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری به ۷۸ میلیون و۵۱۲ هزار تومان رسید که ۵۳ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان آن به صورت نقدی و ۲۵ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان به صورت تهاتری به دست آمد.

در مناطق ۳و ۴ و ۵ همانطور که در بودجه هشت ماهه نیز درآمدی پیش بینی نشد، درآمدی به دست نیامد.

 در شهرداری مرکز در بودجه هشت ماهه جاری ۸۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در آمد پیش بینی شده بود، درآمد حاصل نشد.

در آمد شهرداری رشت از محل جریمه حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد، ۲۵ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان بود که معادل ۵۴ درصد از درآمد ۴۷میلیون و ۴۹ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

درآمد شهرداری منطقه ی یک از محل جریمه حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد،  ۲۸۱هزار تومان بود، در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری درآمدی از این محل پیش بینی نشده بود.

در منطقه ی دو، همان طور که در بودجه نیز پیش بینی نشده بود، در آمدی از این کد به دست نیامد.

در منطقه ی سه، در بودجه هشت ماهه جاری ۱۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان در آمد پیش بینی شده بود که محقق نشد.

در منطقه ی چهار همانطور که در بودجه نیز درآمدی از کد درآمدی جریمه حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد پیش بینی نشده بود، در آمدی حاصل حاصل نشد.

در شهرداری منطقه پنج ، ۷۵ درصد از درآمد ۳۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه جاری هشت ماهه محقق شد که معادل ۲۵ میلیون و ۱۲۴هزار تومان بود.

درآمد شهرداری رشت از محل عوارض استفاده از اعیانات در کاربری غیر مرتبط شش میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان بود که چهار میلیارد و ۶۶ میلیون تومان آن نقد و دو میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد. این مبلغ ۶۴ درصد از درآمد ۹ میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری است.

درآمد شهرداری منطقه ی یک از این کد درآمدی با ۹۳ درصد افزایش نسبت به درآمد دو میلیارد و ۱۶ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری، به سه میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومانی رسید که سه میلیارد و ۱۳ میلیون تومان آن نقد و ۸۷۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به صورت تهاتری حاصل شد.

در شهرداری منطقه دو، ۲۲ درصد از درآمد سه میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری محقق شد که معادل ۷۳۳ میلیون و ۷۷۵هزار تومان بود که ۴۳۲میلیون و ۴۴۷ هزار تومان آن نقد و ۴۰۱ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان آن به صورت تهاتر به دست آمد.

درآمد شهرداری منطقه ی سه، از عوارض استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان بود که ۳۸۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان آن نقدی و ۸۵۳ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان از طریق تهاتر حاصل شد.

در شهرداری منطقه ی چهار، ۱۰ درصد از درآمد دو میلیارد و۱۵۰ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری محقق شد که معادل دو میلیارد و۲۱۸ میلیون تومان بود. ۱۵۴ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان از این مبلغ به صورت نقد و ۶۷ میلیون و ۶۵ هزار تومان هم از طریق تهاتر حاصل شد. در شهرداری منطقه ی پنج، درآمد شهرداری ۶۱ درصد از درآمد ۳۰۲ میلیون و ۴۵۱ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری معادل ۱۸۴ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان بود. از این مبلغ ۱۷۸ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان نقدی و ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان به صورت تهاتر به دست آمد.

در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری درآمدی از محل عوارض ارزش بهینه ناشی از طرح تفضیلی جدید پیش بینی نشده بود، شهرداری رشت یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان درآمد کسب کرد که یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان آن نقد و ۳۸ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان از طریق تهاتر حاصل شد.

درآمد شهرداری منطقه ی یک از این کد درآمدی ۷۷۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان بود که ۷۳۳ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان آن نقدی و ۳۸ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان آن به صورت تهاتر کسب شد.

منطق دو،سه و پنج درآمدی از این محل نداشتند، اما درآمد شهرداری منطقه ی چهار از این کد درآمدی

۳۸۸ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان بود.

شهرداری رشت از کد ۶۳۹۹ تحت عنوان «سایر درآمد» سه میلیون و ۵۷۷ هزارتومان ، معادل دو درصد درآمد ۱۶۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه درآمد کسب کرد. در منطقه ی یک، چهار و پنج هیچ درآمدی از این کد به دست نیامد، در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری به ترتیب ۶۷میلیون و ۲۶۳ هزار تومان، دو میلیون ۶۸۸ هزار تومان، و ۶۷۲ هزار تومان درآمد پیش بینی شده بود.

درآمد منطقه ی دو از این کد اعتباری ۷۵۰ هزار تومان، معادل ۵۱ درصد درآمد یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

در منطقه ی سه، یک میلیون و ۴۷۹ هزار تومان معادل ۲۲ درصد درآمد شش میلیون و ۷۲۱ هزار تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

در شهرداری مرکز، یک میلیون و ۳۴۸ هزار تومان درامد از کد «سایر درآمد» حاصل شد که برابر با دو درصد از درآمد ۸۷ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان پیش بینی شده در بودجه جاری بود.

درآمد شهرداری از کد۷۱۰۲ که به وام دریافتی از بانکها اختصاص دارد در هشت ماهه جاری ۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون تومان معادل ۲۳ درصد از درآمد ۲۵ میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومانی پیش بینی شده بودجه هشت ماهه جاری بود.

درآمد شهرداری رشت از فروش اموال غیرمنقول، ۸۴۸ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان بود. این مبلغ حدود یک درصد از درآمد ۱۴۷ میلیارد و ۵۳۲ میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود.

شهردار رشت از محل فروش اموال منقول و اسقاط درآمدی نداشت. در بودجه هشت ماهه جاری ۶۰۴ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان درآمد از محل فروش اموال منقول و اقساط پیش بینی شده بود.

شهرداری رشت از محل عوارض فروش سرقفلی نیز درآمدی حاصل نکرد. در بودجه هشت ماهه جاری ۳۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان درآمد پیش بینی شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code