| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: از حدود دو هفته پیش بانوان رشتی که برای ورزش به تنها پارک مخصوص ورزش زنان در مرکز استان مراجعه می کنند با صحنه ی ناخوشایندی مواجه می شوند. در بخش زیادی از پارک بانوان منظریه رشت کنده کاری صورت گرفته است به طوری که انجام ورزش و امکان استفاده از بعضی دستگاه های ورزشی  از بانوان شهر گرفته شده است. این که شهرداری منطقه 2 رشت با چه هدفی از دو هفته پیش امکان استفاده از این قسمت از پارک را از بانوان گرفته است روشن نیست و در اطراف این مکان هم تابلویی که نشان دهنده طرح عمرانی خاصی باشد دیده نمی شود. طی روزهای گذشته چند تن از بانوان رشتی با ارسال عکس و پیام به نگاه ایران خواستار اتمام طرح احتمالی مدنظر شهرداری در این پارک شده اند. بانوان ورزشکار مورداشاره بیم آن داشتند که این طرح آغازشده در فصل زمستان گیلان به سرنوشت ده ها پروژه نیمه تمام و مشمول مرور زمان شهرداری رشت دچار شود و تنها امکان ورزش به صورت نسبتاً آزاد در فضای بازهم از آنان دریغ شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code