| پنجشنبه، 17 آذر 1401

نگاه ایران: سید عباس حسینی آغوزبنی با حکم وزیر اقتصاد، مدیرعامل بیمه ایران شد.

وی معاونت امور اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، عضویت در هیأت مدیره بانک تجارت و  سرپرستی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور را در سابقه دارد.

پیش از حسینی آغوزبنی، محمود امرالهی در حدود 20 ماه مدیرعاملی شرکت بیمه ایران را برعهده داشت.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code