| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:یاسر هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در دلنوشته ای خطاب به پدر نوشت: «می گویند از پدر بنویس؛ نه برای این که چیزی اضافه کنم بر آن چه دیگران می دانند یا نمی دانند. اصرار می کنند بنویسم چون می بینند که داغ امانم را بریده است. می گویند بنویسم شاید به شکل پدر آرام شوم. هر روز می نوشت و ما در خیال این بودیم که تاریخ نگاری می کند. سینه اش تاریخ ایران بود. پر بود از رازهایی که یک ملت شاید تاب صبوری اش را نداشتند ولی او یک تنه آن را تحمل می کرد. وقتی یک ملت به اقتدایش بودند، می نوشت. وقتی هم که به اندازه انگشتان دست حامی نداشت، می نوشت. حالا می فهمم شاید این نوشتن های هر روزه برای این بود تا قلبش آرام گیرد. در تمام این ایام، قلم و کاغذش، سنگ صبورش بودند. می نویسم. می نویسم از پدر. می نویسم نه با اسم یاسر. می نویسم با اسم تمام هم عصرانم که داغ پدر امانشان را بریده است. می نویسم شاید کمی آرام گیریم. خداحافظ پدر…»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code