| چهارشنبه، 06 مهر 1401
گفت و گو با سعید حجاریان:
       کد خبر: 874
نگاه ایران: مدرنیته را در بهترین وجه می توان عصری توصیف کرد که ویژگی شاخص آن تحولات دایمی است. انسان مدرن در جریان رابطه ای آگاهانه با تاریخ به سر می برد؛ اگر خارج از عرف و سنت عمل می کند این امر تا حدودی در معنای کنایی و استعاری آن است. اگر خود را به آینده متعهد و پایبند می داند یا از روی بی پروایی و بی احتیاطی است یا براساس قوه پیش بینانه ای است که به وی می گوید تاریخ چگونه باید مسیر خود را رو به پیش طی کند؛ عده ای معتقدند که محافظه کاری محصول خاص این آگاهی مدرن است. در این راستا اکنون این سوال مطرح است که ایران به سوی مدرنیته در حرکت است یا هراسی از آن دارد؟ در این راستا سعید حجاریان ضمن تشریح معنای مدرنیته به الزامات آن و دلایل ناکامی در تحققش در برخی اعصار پرداخت که در ادامه می خوانید:   جامعه ایرانی یک جامعه سنتی محسوب می شود؛ اما تصور می شود که خواه ناخواه به سمت مدرنیته در حال حرکت است. تعریف شما از مدرنیته چیست؟ رژیم گذشته بسیار در تلاش بود که مدرنیته یا مدرنیزاسیون را به ثمر برساند. تلاشی پس از انقلاب در این راستا صورت گرفت؟ انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ در حقیقت غلبه پروژه مدرنیت بر پروژه مدرنیزاسیون بود.   یعنی چه؟ مدرنیزاسیون در حقیقت فرایندی است که با اراده و نقش کارگزار تاریخ به پیش برده می شود و جوامع را از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می کند. پروژه مدرنیزاسیون اساسا فرایندی برون زا است. این را باید در برابر درون زا بودن پروژه مدرنیته یا مدرنیت قرار داد. مدرنیزاسیون اساسا از بیرون صورت می گیرد یعنی باید عنصر یا عاملی از خارج نظام سنتی بیاید کمک کند که یک کشور از وضعیت سنتی خارج شود و مدرنیزه شود. البته شکل بدوی و خشن آن استعمار است.   به طور طبیعی کشوری تمایل به تحت استعمار بودن ندارد. منظورتان این است که مستعمره شدن از احتمالات حرکت به سمت مدرنیته است؟ باید به معنی استعمار توجه داشت. استعمار در معنای لغوی معادل طلب عمران کردن است. یعنی یک کشوراستعمارگر با وارد شدن به یک کشور استعمار زده ادعا می کند که می خواهد آبادانی را به آن کشور عطا کند. استعمار نوعی عمران از بیرون است.   عمران و ساختن از نو موضوع مثبت و مطلوبی تعریف می شود. عمران مورد اشاره با عمران به رسمیت شناخته شده تفاوت دارد که به استعمار وصل می شود؟ بله؛ متفاوت است. پروژه مدرنیزاسیون اساسا پروژه ای برون زا است که توسط یک کشور پیشرفته تر یا یک عامل و کارگزار توسعه یافته تر اجرا می شود و هدفش جهان توسعه نیافته است. در حالی که پروژه مدرنیته پروژه ای درون زاست و آکتور تاریخ از درون خود این پروژه می جوشد. به عبارتی عناصری در دوره همان بافت و ساخت سنتی هستند که پی به مشکلات می برند و سعی می کنند علاجی برای آن پیدا کنند.   در رژیم گذشته همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردید، پروژه مدرنیزاسیون در دستور کار بود. چه مولفه هایی سبب شد تا آن رژیم به هدف خودش نرسد؟ درست است. در نظام شاه، برنامه و بودجه ما دقیقا بر مبنای الگوی مدرنیزاسیون عمل می کرد. ابتدا تصور می کرد که الگوی نظام دو حزبی مانند آنچه در انگلستان وجود داشت، مناسب است و سعی کرد آن را پیاده کند. به همین دلیل دوحزب فرمایشی ایران نوین و مردم را درست کردند اما به آنچه می خواستند نرسیدند. بعضی از گیاهان هستند که باید در زمین خاصی کاشته شوند و نمی توان گیاهی را از زمین خودش کند و در زمینی دیگر کاشت. هر زمینی باید گیاهان بومی خودش را داشته باشد. اینان حتی اندک تلاشی در جهت بومی کردن استراتژی های مدرنیزاسیون به خرج ندادند و تصور می کردند می شود هر آنچه در غرب هست را عینا اجرا کرد.   گفته می شود اقتصاد کشور در زمان رژیم گذشته به سمت غرب گرایش پیدا کرد. درست است؟ شاه در عرصه اقتصاد و صنعت مدرنیزه کردن را در پیش گرفت اما در کنار آن توجه نکرد که در غرب همراه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و دموکراتیزه کردن هم پیشرفته است. شاه دموکراتیزه کردن را نمی خواست و ساختار سیاسی کشور هم اقتضای دموکراتیزه شدن را نداشت. بنابراین شکاف عمیقی میان توسعه اقتصادی و سیاسی پدید آمد. هم فاز نبودن توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را می توان از عوامل مهم انقلاب اسلامی دانست. شاه بعضی از شاخص های توسعه یافتگی را نیاز داشت اما برخی دیگر را نمی خواست. غربی ها چند قلم دارو نوشته بودند اما شاه بر اساس دیدگاه خودش بعضی از آنها را حذف کرد و معلوم است که یک پیکره بیمار با خوردن یک دارو بهبود نخواهد یافت.  به هر حال ملت، رژیم شاه را سرنگون کردند و شرایط به کلی تغییر کرد. در دوران پس از انقلاب تمایل به مدرنیته و رهایی از پروژه مدرنیزاسیون وجود داشت. این پروژه محقق شد؟ انقلاب اسلامی ایران را باید اساسا در درون پروژه مدرنیته بررسی کرد. برای شناخت و تحلیل بهتر انقلاب ۵۷ باید رگه های مدرن آن را برجسته دید و نشان داد که در انقلاب اسلامی چگونه مدرنیته به جنگ مدرنیزاسیون رفت. انقلاب اسلامی یک پدیده مدرن است. انقلاب اصولا نقد رادیکال وضع موجود است و از این بابت یک پروژه مدرن به شمار می آید.   یکی از مولفه های توسعه یافتگی توجه به احزاب است. با توجه به اینکه انتخابات مجلس در پایان سال برگزار می شود، نقش احزاب را چطور توصیف می کنید؟  مکمل مجلس، نظام حزبی است. تا وقتی که حزب نباشد، پارلمان چه معنایی می تواند داشته باشد. پارلمان از خلال فراکسیون بندی هاست که کار خود را انجام می دهد. در این شرایط، دیگر رای به فرد تا حد زیادی معنای خود را از دست می دهد و جای خود را به رای به رویکرد می دهد. به همین دلیل است که علامت ها به این اندازه مهم می شوند. در مواردی، نسل اندر نسل یک خانواده به یک حزب رای می دهند. اما درباره ما، وضعیت فرق می کند. اول قرار بود عدالتخانه تاسیس شود که منظور از آن، ایجاد قوه قضاییه است و بعد از دل آن پارلمان بیرون می آید. بنابراین معلوم نیست که در دوره مشروطه چه می خواسته اند و چی به چی بوده است. کارکرد همین مجلس هم ترکیبی از قانونگذاری و رسیدگی به شکایات مردم بوده است.   پیش بینی شما از ترکیب مجلس دهم چیست؟ هنوز چندین ماه تا ارائه لیست های انتخاباتی و برگزاری انتخابات مجلس دهم باقی است اما از شواهد چنین برمی آید که باید منتظر تغییر و تحول در ترکیب این مجلس باشیم.   مثلا چه تحولی صورت می گیرد؛ تعداد اصولگرایان کم و اصلاح طلبان زیاد می شود یا تحول دیگری مد نظر شماست؟ به هر حال با توجه به فعال شدن گروه های اصلاح طلب و میانه رو پس از حضور کمرنگ در انتخابات مجلس گذشته، به نظر نمی رسد که بار دیگر مجلسی با اکثریت اصولگرا همانند مجالس هشتم و نهم تشکیل شود. از طرف دیگر هم اصولگرایان دیگر آن شانس پیروزی در میدان بدون رقیب را ندارند و اینطور به نظر نمی رسد که اعضای جبهه پایداری بتوانند به نتیجه دلخواه خود در انتخابات برسند. واقعیت این است که اکثریت جامعه هم تمایلی برای رای دادن به آنها ندارند.   قبلا عنوان کرده بودید اگر برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس نبودند وضع مجلس بهتر بود. دلیل این گفته شما چه بود؟ استیضاح آقای فرجی دانا و چندین مورد دیگر را در نظر داشته باشید و هنوز هم بر همین مبنا می گویم اگر برخی افراد ازجمله  برخی از اعضای این جبهه در مجلس نباشند، ترکیب پارلمان بهتر خواهد شد به عبارتی شاهد مجلسی خواهیم بود که معتدل تر است و سود آن نصیب مردم می شود.   این تغییر ترکیب مجلس چه نتایجی دارد؟ مشخص است که با تغییر ترکیب مجلس، حضور نمایندگانی از طیف اصلاحات و اعتدال، نیروهای تندرو به مجلس مانند سابق راه نخواهند داشت و به دنبال آن شاهد همسویی بیشتری میان دولت و مجلس خواهیم بود. مجلس نهم آن تعامل مورد انتظار را با دولت یازدهم ندارد که نمونه آن استیضاح آقای فرجی دانا و نوع مواجهه با گزینه های دیگر بود که به مجلس معرفی شدند.  رشد اقتصادی در هر جامعه ای دارای نتایج مثبت و منفی است. چرا این موضوع در جوامع مختلف آثاری متفاوت دارد؟ گروهی معتقدند رشد اقتصادی در کوتاه مدت سبب بروز نابرابری هایی می شود و قشرهایی را به سمت زیر خط فقر رهنمون می شود اما همین دسته بر این نکته هم تاکید می کنند که توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ارتقای استانداردهای زندگی و اشتغالزایی از اثرات رشد اقتصادی در بلندمدت است. اما در کنار این قشر، گروه دیگری هم حضور دارد که عدالت را مقدم بر رشد اقتصادی می داند و معتقدند دسته ای از الگوهای توسعه که عدالت را مقدم بر توسعه نمی داند با شرایط سیاسی و ایدئولوریک کشور سازگاری ندارد.   عدالت و توسعه همواره دچار تقابل هایی باهم هستند. هر دو موضوع دارای اهمیت بوده و نمی توان چشم خود را بر یکی از آنها بست. چه راهکاری برای پایان این مساله پیشنهاد می کنید؟ در این باره می توان ۳ موضوع را مدنظر داشت که پیش از این هم عنوان کرده بودم. این سه رهیافت عبارتند از: اقتصاد سرمایه دارانه، اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد مختلط..   اقتصاد سرمایه دارانه ناظر بر چه نوع اقتصادی است و اصلا مگر سرمایه داری نسبتی با فقرزدایی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید مکتب مدرنیزاسیون را مدنظر داشته باشید که این مکتب پس از جنگ جهانی دوم از درون سنن کارکردگرایی و تئوری های تکامل یافته پدیدار شد. این مکتب راهکارهای سرمایه دارانه را برای توسعه کشورهای توسعه نیافته پیشنهاد می کند. موسسان این مکتب معتقد بودند که جوامع سنتی می توانند از همان راهی که جوامع مرکزی سرمایه داری عبور کرده اند، به تکامل پایه های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند.   اما مکتب سرمایه داری عمدتا با انتقادات زیادی در تمام اعصار مواجه است بله و در این مورد هم همین اتفاق رخ داد و انتقادات مارکسیستی به آن شد. البته علاوه بر آن، آنها در درون خودشان هم دچار مشکل شدند و مفروضات این مکتب زیر سوال رفت. اما حق مالکیت و بازار رقابتی درجهت تخصیص منابع از گزند این اختلافات در امان ماند. دلیلش هم این بود که صاحبنظران اقتصاد سرمایه داری به این اصول پایبند بودند و آن اصول را به کشورهای توسعه نیافته توصیه می کردند تا نصب العین حرکت خود قرار دهند.   راهکار اصلی مبارزه با فساد را نگفتید راهکار اصلی مبارزه با فساد ایجاد یک نوع دموکراسی است. چرا دموکراسی؟ چون در آن همه احزاب و روزنامه ها فعال هستند و جامعه مدنی قوی است. در چنین شرایطی نظارت غیردولتی بالا می رود و همه دولت را می پایند، جابه جایی قدرت امکان پذیر و شایسته سالاری برقرار است. آدم های بیسواد نمی توانند کارمندهای عالی رتبه شوند. رئیس هیات مدیره ای هست که اصلا نمی داند هیات مدیره چیست! نمی داند کارخانه چیست، اما در جای هیات مدیره است.   شوک های کلان اقتصادی که به آن اشاره داشتید، چرا اتفاق می افتد و چگونه باید آن را کنترل کرد؟ شوک های کلان که آثار اقتصادی دارند، مانند کاهش یک باره قیمت نفت که کشور اکنون با آن درگیر است، تحریم های اقتصادی یا تحول در شرایط اقتصادی جهانی مخل مبانی سیاست های تعدیل است. بنابراین باید مانع سرریزشدن آثار این تکانه ها به داخل شد. همچنین باید به ایجاد یک محیط مناسب برای صادرات و کاهش موانع بوروکراتیک و اصلاح تعرفه ها پرداخت تا صادرات ترغیب شود. از سوی دیگربا کاهش اندازه دولت و اصلاح بوروکراسی نادرست، تضعیف زمینه های رانت خواری، افزایش بهره وری در بخش عمومی و درپیش گرفتن سیاست خصوصی سازی می تواند در تعدیل اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی موثر باشد. قبلا هم گفته بودم که از وظایف مهم دولت دستور توقف به رانت دولتی است چون همین رانت ها مشکلات زیادی برای کشور فراهم می کند. البته نافی این موضوع نمی شوم که قطع رانت دولتی هزینه هایی برای روحانی دارد و او باید با آگاهی از واکنش ها نسبت به قطع رانت اقدام کند. یک بار هم به «آرمان» گفتم که هرنوع فساد سبب هدررفتن منابع می شود یا منبع را هدر می دهد. رانت اقتصادی به معنای استفاده از منابع عمومی درجهت منافع شخصی و گروهی است. فساد باعث می شود بنیه دولت کم شود، نتواند کارآیی پیدا کند و کارآیی آن کم می شود؛ به عبارتی خون دولت کم و کم خون می شود.   برای مبارزه با فساد که این روزها از سوی مسوولان بسیار درباره آن بحث می شود چه باید کرد؟ آموزش از ابتدا باید در دستور کار قرار بگیرد یعنی از همان سنین مدرسه برای دانش آموزان تشریح شود که فساد اقتصادی چیست و چه ضرباتی به اقتصاد کشور وارد می کند. این مقوله از همان دوران در ذهن آنها شکل می گیرد و باعث می شود که به این سمت نروند. آموزش البته تنها راهکار نیست چون پیشگیری شود و مهم تر از آن نقاط رانت خیز شناسایی شود و مانع ایجاد رانت در آنجا شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code