| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
نگاه ایران:زن جوان که دختر شیرخواره اش را عامل تمامی مشکلات و بدبختی هایش می دانست، در جنایتی هولناک با ریختن نفت روی کودک گریان، او را زنده زنده سوزاند. روزچهارشنبه ۸ دی، مأموران پلیس شیراز در جریان قتل فجیع نوزاد ۵ ماهه در یک مجتمع مسکونی قرار گرفتند. پس از اعزام تیم تحقیق مشخص شد نوزاد بر اثر سوختگی شدید جان باخته است و مادر ۳۴ ساله اش نیز بربالین اش شیون می کرد. با گزارش حادثه به بازپرس ویژه قتل، مادر جوان که دچارتناقض گویی شده بود به عنوان مظنون اصلی بازداشت شد و ازسوی پلیس آگاهی شیراز تحت بازجویی قرارگرفت. وی با اینکه هرگونه دخالت در قتل دخترش را رد می کرد و سعی داشت مرگ نوزاد بی گناهش را حادثه نشان دهد اما تمامی شواهد و مدارک موجود علیه او بود. ازسوی دیگر با انتقال جسد نوزاد به پزشکی قانونی، علت مرگ او سوختگی شدید اعلام شد و فرضیه قتل قوت گرفت. درهمین حال مادر جوان که چاره ای جزبیان حقیقت نداشت لب به اعتراف گشود و گفت: «از وقتی دخترم به دنیا آمد شرایط مناسبی نداشتم و همیشه او را عامل بدبختی هایم می دانستم. روز حادثه خیلی گریه می کرد و خسته ام کرده بود. نمی دانم چه اتفاقی افتاد که ازخودم بی خود شدم و ناگهان بطری نفت را برداشتم و روی او ریختم و کبریت را کشیدم. دخترم مثل یک گلوله آتش شده بود و گریه می کرد. با شنیدن صدای گریه هایش تازه فهمیدم چه کاری کردم و پشیمان شدم. به همین خاطر فریادزنان از همسایه ها کمک خواستم اما دیگر دیر شده بود و دخترم نفس نمی کشید.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code