| سه شنبه، 28 دی 1400
نگاه ایران:تحقیق جدیدی نشان می دهد مردانی که گوشی موبایل را در جیب شلوار خود می گذارند به اسپرم خود آسیب وارد کرده و شانس بچه دار شدن خود را کاهش می دهند. این تیم از محققان، یافته های مربوط به ۱۰ نمونه تحقیقاتی را در مورد نحوه تأثیر تماس با موبایل بر روی قدرت بارورسازی مردان مورد سنجش قرار دارد. در بین مردانی که هیچ تماسی با تلفن موبایل نداشتند، ۵۰ تا ۸۵ درصد از اسپرم آنها توانایی طبیعی برای حرکت به سمت تخمک را داشت. این رقم در بین مردانی که با موبایل تماس داشتند ۸ درصد کمتر بود. اثرات مشابه در ارتباط با قابلیت زیستی اسپرم هم مشاهده شد که به میزان و مقدار اسپرمی گفته می شود که زنده است. اثرات تماس با تلفن همراه بر میزان تراکم اسپرم (در واقع تعداد اسپرم در هر واحد منی) چندان واضح و آشکار نیست. اکثر افراد بزرگسال در سرتاسر جهان تلفن همراه دارند و حدود ۱۴ درصد از زوج ها در کشورهایی با درآمد متوسط و کم در باردار شدن دچار مشکل هستند. محققان می گویند که تحقیقات قبلی نشان داده که پرتوهای الکترومغناطیس با فرکانس رادیویی که از موبایل ساطع می شود می تواند بر قدرت باروری مردان اثر گذاشته و به آن آسیب بزند. این تحقیق بر این مسئله تأکید دارد که تماس با پروتوهای الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی ناشی از موبایل ها در جیب شلوار بر خواص اسپرم اثری منفی و مخرب می گذارد. این مسئله برای مردانی که در مرز ناباروری قرار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند. در شرایطی که در این تحقیق، ارتباط بین تماس با موبایل و ناباروری در مردان مشخص شد، اما هنوز رابطه علت و معلولی بین این دو اثبات نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code