| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری از برخورد جدی با تخلفات وکلا خبر داد.
بهمن کشاورز افزود: اگر وکیلی در مدعابه شریک شود تخلف است یعنی این که بگوید ملک 100 میلیارد تومان می ارزد ، خلع ید می کنم و 20 درصد ارزش ملک را می گیرم که این تخلف و قابل تعقیب و مجازات است .
وی ادامه داد: ممکن است وکیلی مبلغی را بگوید تحت عنوان حق الوکاله ولی به ظاهر به موکلش بگوید مبلغی دیگری هم بدهد که این تخلف هم قابل تعقیب و مجازات است .
کشاورز گفت: وقتی وکیلی در وکالت نامه بنویسد که مطابق تعرفه و آن را رعایت کند این موضوع ، مشکلی ایجاد نمی کند اما وقتی وکیلی بنویسد مطابقه و تعرفه را رعایت نکند مدعی آن کانون وکلا، اداره دارایی و صندوق حمایت از وکلاست و ممکن است در حد تخلف انتظامی درجه 2 و 3 قابل تعقیب باشد ولی تخلف انتظامی شدید نیست.
رئیس اسکودا تاکید کرد: تخلف انتظامی شدید مربوط به رعایت نکردن غبطه موکل ، تبانی با طرف مقابل دعوا که تا حد ابطال پروانه وکیل هم مجازات تشدید می شود.
وی گفت : رفتار خلاف قسم و شأن وکالت مجازات شدید دارد.
کشاورز در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون پروانه وکالتی ابطال شده است یا خیر گفت: مواردی بطور قطع داشته ایم که البته خیلی زیاد نبوده است و وکلا مرتکب تخلفی که در حد ابطال پروانه باشد ، نمی شوند.
وی تاکید کرد : اگر وکیلی پا را فراتر گذاشت و صداقت و امانت را رعایت نکرد بدیهی است که رسیدگی می شود و البته دادسراهای انتظامی وکلا بسیار سختگیر هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code