| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران:پدر را که به خاک سپردیم به خانه بازگشتیم. دلم می خواست ساعت ها چشم هایم را به آجرهای شکسته دیوارکوتاه حیاط بی درخت خانه بدوزم وهیچ نگویم. صدایی از آشپزخانه می آمد که می گفت: پلو را بیشتر بکش. صدایی دیگر دراین صدا می آمیخت و می گفت هندوانه ها را دردیس لبه دارشیشه ای بچین. وشنیدن صداهایی که سال ها بود ما را ترک گفته بودند دل آشفته ام را بیشتر می آشوبید.کسی چه می دانست درآن هیاهودر دل من چه می گذشت؟ فرزانه همسرهمیشه همراهم چه دروقت پلو کشیدن برای غریبه ها و چه دروقت چنگال گذاشتن در کنار دیس های هندوانه یک چشمش به پذیرایی درست و حسابی از میهمان هایی بود که پیوسته برسرلنگر سفره شام و ناهارحاضربودند و چشم دیگرش به من. هنوزدرلحظه های نبودن پدر گیج می خوردیم که باید از این و آن می پرسیدیم راستی در کارت بانکی ات پول داری؟ بالاخره باید از آن همه میهمان پذیرایی می کردیم. غصه درغصه می لولید. نمی دانم چه حکمتی است که آدمی وقتی غم بزرگی دردل دارد دلش می شود به اندازه دل یک گنجشک. گنجشکی که دلش می خواهد فقط درکنار جفتش باشد. فرزانه همان جفتی بود که بیست سال درتمام روزهای آفتابی و ابری تنهایم نگذاشته بود. روزهای رفته یکی یکی با یاد پدر درذهنم ورق خوردند و ورق خوردند تا رسیدم به روز آشنایی با فرزانه. انگار نه انگار که 20 سال از آن روز می گذشت. درمحل کارم دختری بلند قامت با چشم های مهربانی پنهان شده زیر شیشه های عینک قطوری دیدم که در همان نگاه اول مهرش به دلم نشست. به هر بهانه ای دلم می خواست به طبقه ای بروم که او کار می کرد. یکی دوماه بعد از پدر خواستم برایم آستین بالا بزند و با مادر به خواستگاری فرزانه برویم. یادم می آید وقتی یواشکی از گوشه راه پله های محل کارمان فرزانه را به بابا نشان دادم چشم هایش درخشید و گفت : «محمود» به نظرم یکی از بهترین دخترهای محل کارت را انتخاب کرده ای. آن وقت ها برادرم مسعود هم تازه ازدواج کرده و یک دخترزیبای یک ساله داشت. اما مادرم با همسر مسعود قهربود و از همان سال های اول ارتباط خانوادگی ما با آنها قطع شد. پدرگفت: تو که مادرت را خوب می شناسی، اول سعی کن رضایت او را جلب کنی بعد به خواستگاری برویم چون من دیگر طاقت ندیدن تو و همسرآینده ات را ندارم و احساس تنهایی می کنم. هرم  گرما خود را تا عمق اتاق های قدیمی خانه به عزانشسته پدری ام می کشاند و خاطرات رهایم نمی کردند. یادم می آید مادرم درنخستین نگاه گفت: این دختر عینکی است، قدش زیادی بلند است. خانواده اش به خانواده ما نمی خورد وهزار و یک بهانه تراشید تا به خواستگاری نیاید. صدای پسرعمه ام که با خنده ای بلند که درآن لحظه به نظرم بیشترشبیه قهقهه می آمد با جمله غم آخرتان باشد رشته افکارم را از هم گسیخت. فرزانه آمد کنارم و گفت: خوش آمدید، ان شاءالله درشادی هایتان جبران کنیم. و پسر عمه ام چه می دانست غم چیست که درآن هنگام برای من آخرینش را آرزو می کرد. به فرزانه گفتم اصلاً حوصله این آدم ها را ندارم و دلم می خواهد تنها باشیم. فرزانه گفت: محمود جان اشکالی ندارد، دراین دوره زمانه ای که آدم ها این قدر تنها شده اند، همین که فامیل هایت از جاهای دور و نزدیک برای دیدن شما آمده اند لطف بزرگی کرده اند وسخت نگیر. همین مهربانی هایش بود که درتمام آن سالها دلم را می ربود تا جایی که به مادرم گفتم یا این دختر را می خواهم یا هیچ وقت ازدواج نمی کنم. مادرم از خداخواسته بود که من هرگز ازدواج نکنم و همیشه کنارش بمانم. با ازدواج مسعود هم مشکل داشت، نه اینکه با همسر و دخترش مشکلی داشته باشد. ترس از تنهایی بلای جان مادرم بود.یادم آمد بالاخره با هرسختی ای که بود مادر را راضی کردیم و رفتیم خواستگاری. فرزانه هم درآمد داشت و با هم زندگی مان را ساختیم. گرچه همیشه دلمان می خواست کودکی داشته باشیم که تمام زندگی مان را به پای او بریزیم، اما نشد، شاید خدا نخواست. اما روزهای ما با عشق می گذشت و زندگی عاشقانه من و فرزانه زبانزد دوست و آشنا بود.چند سال پیش برادرم مسعود دریک حادثه رانندگی جان خود را ازدست داد و با آن مرگ ناگهانی طوفانی بزرگ درخانواده ما درگرفت. فکر می کردم مادرم بعد از مرگ مسعود با فرزانه مهربان تر می شود اما نشد. شب به نیمه می رسید. فامیل های دور و نزدیک کم کم به خانه هایشان رفته بودند تا روزدیگربرای ادامه میهمانی با جامه های سیاه بازگردند. مادرم که با مرگ پدر هرلحظه خود را تنهاتر حس می کرد به من و فرزانه گفت: از این به بعد تو باید در این خانه بمانی چون من نمی توانم تنها زندگی کنم. درتابستان غصه هایم می سوختم که کوره ای دیگر در دلم روشن شد. می دانستم اگر قرارباشد با مادرم زندگی کنیم فرزانه صبورم بی تاب می شود. طاقت دیدن پریشانی اش را نداشتم. اصرارهای مادرو بهانه گیری هایش تمامی نداشت. روزها و شب های زیادی با فرزانه حرف زدیم. زندگی عاشقانه مان با اندوهی بهت آلود درهم می آمیخت وخانه قشنگمان تبدیل به دهکده ای بی آب و علف شده بود. فکرمی کردم اگر میراث پدری وحقوقم را به مادرببخشم می توانم کمی از ویرانی ها را جبران کنم و دل مادرم را به دست بیاورم تا به خود اجازه ندهد درتمام امور ریز ودرشت خانه ما دخالت کند، اما نشد.من و فرزانه از هم دورودورترشدیم چون راه دیگری نداشتیم. سایه های بی صدای دلتنگی برفراز سقف خانه مان می لغزیدند وقتی ما داشتیم پای برگه های طلاق را روی نیمکت های دادگاه خانواده مجتمع صدرامضا می کردیم. حالا مادرم تمام میراث پدری و پس اندازی را که داشتم به تنها برادرزاده ام بخشیده است و من حتی توان پرداخت مهریه ناچیز زن زندگی ام را نداشتم. فرزانه درلحظه های آخر زندگی عاشقانه مان هم دست از مهربانی برنداشت و مهریه اش را بخشید.شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع صدرلحظه ای از ذهنم دور نمی شود. منشی نام مان را صدا می زد.و ما، درناباوری هایمان غوطه می خوردیم. قاضی «بهروزمهاجری» وقتی قصه مان را شنید از ما خواست قبل از امضا یک باردیگرهم با مشاور حرف بزنیم اما نمی دانم چرا درآن لحظه هیچ ندیدیم و هیچ نشنیدیم و طلاق توافقی جاری شد.حالامن پدر را به خاک سپرده ام. برادرجوانم را ازدست داده ام. مادرم هم دست از لجبازی برنمی دارد و از این جدایی اجباری سخت غمگینم.  نظر کارشناس؛دخالت خانواده ها و بروز اختلاف زوجین بهروز مهاجری، قاضی دادگاه مجتمع صدردراین باره اظهارداشت: یکی ازعوامل مهم در طلاق دخالت خانواده هاست. بارها دیده می شود که زوجین با هم هیچ اختلاف مهم و اساسی ندارند و اگر دخالت خانواده و فامیل و اطرافیان نباشد زندگی آنها دوام و قوام خواهد داشت. اما دخالت خانواده ها موجب گسستگی زندگی مشترک آنها را فراهم می سازد. البته در بیشتر موارد تصور خانواده های دخالت کننده نیز بر این است که قصد دلسوزی دارند و واقعاً نمی خواهند لطمه و صدمه ای به زوجین بزنند اما عملاً دخالت آنها باعث لطمات جبران ناپذیری به زندگی مشترک زوجین می شود که لازم است در این خصوص خانواده ها هشیار باشند و بحث راهنمایی و ارشاد را با دخالت های بی مورد و بی جا اشتباه نگیرند. همچنین زوجین می توانند با کمک و راهنمایی از مشاور و متخصص و آموزش مهارت های زندگی پایه های زندگی شان را محکم کنند تا دچار مشکل و معضلاتی از این دست نشوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code