| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:مرد افغان که برادرش را به خاطر مسائل ناموسی به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. در این پرونده مرد 37 ساله به نام فتاح متهم است 18 مهر سال 93 با همدستی عمویش، برادر خود را به قتل رسانده است. متهم به قتل پس از دستگیری در بازجویی ها گفت: مقتول مدعی بود به همسر من تجاوز کرده است. به همین دلیل با عمویم به در خانه او در ملارد رفته و او را کشتیم. در ادامه عموی متهم نیز دستگیر شد. با توجه به این که به اولیای دم مقتول دسترسی نبود، معاون اول قوه قضاییه برای چهار فرزند صغیر مقتول درخواست دیه کرد. دیروز متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری و به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده پای میز محاکمه قرار گرفتند. فتاح در این جلسه با قبول اتهامش گفت: داوود پنج سال قبل از جنایت که در افغانستان بودیم، مدعی شد به همسر من تجاوز کرده است. او با این حرف، آبروی مرا برد. به همین خاطر به ایران آمدیم. او هم به ایران آمد و باز هم ادعایش را تکرار کرد. روز حادثه ساعت 7 صبح همراه عمویم به خانه او رفتیم تا شاید با حرف بتوانیم راضی اش کنیم دست از این کار بردارد. وقتی در را باز کرد، با چاقو به طرف ما حمله ور شد که برای دفاع از خودم، ضربه ای با چاقو به پایش زدم. او چند متری راه رفت و بعد روی زمین افتاد. من به تنهایی مرتکب قتل شدم و عمویم در این ماجرا نقشی نداشت. مرد 67 ساله هم منکر دست داشتن در قتل برادرزاده اش شد و گفت: من برای ریش سفیدی و حل مشکل به آنجا رفته بودم. هیچ ضربه ای هم به مقتول نزدم. پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها، قضات دادگاه برای تصمیم گیری از جنبه عمومی جرم وارد شور شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code