| دوشنبه، 27 دی 1400
نگاه ایران:مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی درباره متن نهایی منشور حقوق شهروندی گفت: این متن در حوزه های مختلفی همچون حقوق سیاسی تکمیل شده است. الهام امین زاده با حضور در غرفه خبرآنلاین در نمایشگاه مطبوعات درباره منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: در این زمینه جلسه بیست ساعته ای با رئیس جمهور داشتیم و منشور حقوق شهروندی را تکمیل کردیم. وی تاکید کرد: نحوه و زمان ابلاغ در گرو ابتکار عمل آقای رئیس جمهور خواهد بود. معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور درباره تفاوت متن نهایی منشور حقوق شهروندی با متن اولیه ای که در اختیار رسانه ها قرار گرفته بود نیز گفت: متن نهایی نسبت به متن اولیه کامل تر است، به طوری که در حوزه های مختلفی اعم از حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی تغییراتی صورت گرفته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code