| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: اولین سلول مهندسی بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان ظهر امروز شنبه 15 آبانماه با حضور جمعی از مردم سراوان و مدیران شهری و استانی افتتاح شد. (گزارش مشروح مراسم) و (گزارشی از اعتراض اهالی سراوان در مراسم) عیسی مهدوی فرماندار، محمدعلی ثابت قدم شهردار، افشین پورعلی مدیرعامل پسماند استانداری گیلان، علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری، مسعود کاظمی رییس شورای شهر،فرانک پیشگر رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری،رضا رسولی و مظفر نیکومنش از اعضای شورای شهر و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از جمله مدیران حاضر در مراسم بودند. از جمله حواشی این مراسم اعتراض تعدادی از ساکنان دهستان سراوان نسبت به فاجعه زیست محیطی به دلیل دفن غیر اصولی زباله در این محل، شیوع انواع بیماری و آلودگی طی بیش از 30 سال در محل زندگی شان بود. %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%81%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af