| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: صبح امروز(جمعه 14آبان) مسابقات اتومبیلرانی قویترین مردان آفرود ایران در رودسر با حضور ٖهشتاد اتومبیلران از سراسر کشور برگزار شد. نتایج نهایی این مسابقات بدین شرح است: 1- زکریا بهرام میرزای با زمان 2:18:97 از کرمانشاه 2- بابک فقیه نصیری با زمان 2:21:80 از تهران 3- پوریا حسین با زمان 2:23:58 از تهران 4- روح الله عسکرلو با زمان 2:30:55 از زنجان 5- فرید فتح اللهی 2:33:36 از اردبیل 6- احمد رمضان نژاد با زمان 2:33:73 گیلان کاپ اخلاق مسابقات نیز به اصغر زادبیگ از تبریز تعلق گرفت. %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code