| جمعه، 23 مهر 1400
جوابیه شهرداری رشت به نامه «انجمن دوستداران میراث فرهنگی گیلان»
       کد خبر: 78037
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: به دنبال انتشار دومین نامه «انجمن دوستداران میراث فرهنگی»(از اینجا بخوانید) و ابراز نگرانی این انجمن نسبت به سرنوشت «سرای میخچی» و احداث مجتمع پنج طبقه به جای آن، شهرداری رشت با انتشار جوابیه ای  ضمن بیان بخشی از مدارک و مستندات مرتبط با این موضوع، نسبت به دغدغه های مطرح شده این انجمن پاسخ داد: گزارش تفصیلی نگاه ایران رابطه با این موضوع را از اینجا بخوانید متن کامل این جوابیه که در اختیار نگاه ایران قرار گرفته، به این شرح است: در پاسخ به نامه شماره 1085/ص/الف انجمن دوستداران میراث فرهنگی گیلان در خصوص تخریب بنا و صدور پروانه ساختمانی برای احداث بنا توسط شهرداری بر روی ملک موسوم به سرای میخچی، به اطلاع می­رساند این شهرداری در راستای اهداف عالیه خود مبنی بر پاسخگویی به دغدغه های به ­حق شهروندان و تنویر اذهان عمومی در صدد است تا با اتکای به مدارک موجود در پرونده، شرحی از موضوع را به اطلاع عموم برساند. ملک موسوم به سرای میخچی  بر روی عرصه با کاربری تجاری واقع گردیده است و مالک با توجه به ثبت ملک در فهرست آثار ملی طی شماره 21556 مورخ  86/12/7 به­طرفیت سازمان میراث فرهنگی بخواسته ابطال اقدامات سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده است. دعوی مطروحه در شعبه اول دیوان عدالت اداری مطرح و برابر رای شماره 188 مورخ 1390/01/31 تمامی اقدامات میراث به­ جهت ثبت ملک موصوف در آثار ملی ابطال گردید. متعاقب این امر مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان طی نامه شماره904/141/2886 مورخ 90/3/10 مراتب خروج ملک از فهرست آثار ملی را رسما به مالک ابلاغ نمود که پس از این موضوع مالک جهت جری تشریفات قانونی به منظور اخذ مجوز به شهرداری و به­ دنبال آن به کمیسیون ماده 5 مستقر در اداره راه و شهرسازی مراجعه نمود. لیکن این شهرداری به­ منظور اطمینان از موضوع  مراتب را از معاونت شهرسازی و معماری، استعلام و با امعان نظر به پاسخ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری خطاب به معاون وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان طی نامه شماره 6/92/11/23991 مورخ 92/5/13 مبنی بر اعلام خروج ملک توسط میراث فرهنگی، مراتب به این شهرداری اعلام گردید. در اثنی این امر مالک به­ جهت صدور پروانه ساختمانی به ­طرفیت این شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و برابر رای شماره 9409970955704311 مورخ 94/9/28 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی نموده است. از طرف دیگر  رای صادره به­ طرفیت اداره کل میراث فرهنگی اجرا گردیده و مراتب اجرای رای موصوف طی صورت جلسه ی مورخ 93/6/22 به شماره 3/930011/906 به امضای مدیر کل میراث فرهنگی استان و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی رسیده است. با این وصف و پس از کش و قوس­های فراوان، مداقه و حساسیت شهرداری در این پرونده برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی برالزام این شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف پروانه ساختمانی به­ شماره 180مورخ 94/7/10 صادر گردید.