یکشنبه، 10 فروردین 1399 | 2020 Sunday 29 ,March  
نگاه ایران: به کود کان زیر د و سال پاستیل ند هید . زیرا این کود کان د ارای سیستم گوارشی و ایمنی ضعیف و حساسی هستند که خورد ن این نوع خوراکی ها برایشان خطرناک است. امروزه د ر کنار انواع و اقسام تنقلات و خوراکی هایی که د ر فروشگاه ها و مغازه ها به چشم می خورد ، پاستیل یکی از جذاب ترین آن ها محسوب می شود . این خوراکی نرم و چسبند ه که د ر اشکال مختلف و با رنگ های گوناگون تهیه می شود برای بچه ها بسیار دل چسب و پر طرفد ار است. البته طبق باور عموم، خوراکی های ژله ای باعث ترمیم مواد ازدست رفته مفاصل شد ه و از پوکی استخوان جلوگیری می کند . درحالی که بر اساس نظر متخصصان تغذیه، فقط ژلاتین به تنهایی می تواند د ر تحکیم استخوان و غضروف سازی و ویتامین های موردنیاز بد ن موثر و برای سلامت پوست و مو و سایر بافت های بد ن مفید باشد اما این د لیل قابل قبولی نیست که انواع و اقسام ژله ها و پاستیل ها را به صرف اینکه خاصیت ژلاتینی د ارند ، جایگزین مواد موردنیاز بد ن کود کان کنیم. چراکه نوع پروتئینی که د ر ژله و پاستیل ها وجود د ارد بسیار کمتر از پروتئین گوشت، شیر و تخم مرغ بود ه و فاقد بسیاری از مواد ضروری برای بد ن است. همچنین این نوع خوراکی ها نسبت به سایر پروتئین ها از ارزش غذایی پایینی برخورد ار بود ه و منبع کافی و کاملی برای تأمین کلسیم و سایر ریز مغذی های موردنیاز بد ن نیست بنابراین طبق نظر متخصصان تغذیه؛ نه تنها انواع پاستیل ها و ژله ها را نمی توان جایگزین د یگر مواد غذایی کرد بلکه باید د ر مصرف آن ها توسط کود کانمان حد اعتد ال را رعایت نمود . مصرف پاستیل به کود کان زیر د و سال پاستیل ند هید . زیرا این کود کان د ارای سیستم گوارشی و ایمنی ضعیف و حساسی هستند که خورد ن این نوع خوراکی ها برایشان خطرناک است. ضمن آنکه شیر خواران تکه ای از پاستیل را با د ند ان جد ا کرد ه و با قورت د اد ن آن د ر د اخل نای، باعث خفگی آنان شود . به جای خرید ن پاستیل هایی که رویشان را لایه ای از شکر پوشاند ه، انواع ساد ه و بد ون شکر آن را خرید اری کنید . به فرزند تان یاد آوری کنید که بعد از خورد ن پاستیل حتما د ند ان هایش را مسواک کند . زیرا قند موجود د ر پاستیل سبب پوسید گی د ند ان ها می شود . د ر موقع د اد ن پاستیل به فرزند تان، مصرف تنقلات شیرین و د یگر مواد قند ی را کاهش د هید . حتما باید والد ین به این نکته توجه د اشته باشند که د ر ارتباط با کود کان بیش فعال و کودکانی که د ارای د یابت و اضافه وزن هستند در مورد مصرف پاستیل و این گونه خوراکی ها با پزشک مربوطه مشورت لازم را د اشته باشند . پاستیل نباید جایگزین وعد ه های غذایی شود «سیمین واقفی» کار شناس تغذیه د ر این خصوص می گوید : «به طورکلی پاستیل و انواع ژله، ارزش غذایی بالایی ند ارند . بنابراین نباید جایگزین وعد ه های غذایی شوند . چراکه معمولاً این نوع خوراکی ها به عنوان د سر و میان وعد ه سرو می شوند و مصرف آن ها اگر د ر هفته یک تا د و بار و یا مورد ی باشد مشکلی نیست اما اگر مصرفشان هرروزه باشد و به عاد ت تبد یل شود منجر به کم اشتهایی شد ه و میل به غذا خورد ن را د ر کود کان کاهش می د هد . حتی د ر پاره ای مواقع، باعث بروز حساسیت می شود «. به شکلی که د ر برخی کود کان که زمینه آلرژی د ارند این حساسیت به صورت خس خس سینه و یا کهیر د ید ه شد ه که لازم است د ر این زمینه د قت لازم به عمل آید . البته د ر صورت مصرف پاستیل برای کود کان، بهتر است از پاستیل هایی استفاد ه شود که د ارای ویتامین C  و مولتی ویتامین هستند . آیا پاستیل برای کودکان مفید است؟ از طرفی نسبت به تنقلات د یگر، وجود شیرینی کمتر د ر این نوع پاستیل ها آن را تبد یل به یکی از سالم ترین خوراکی ها برای کود کان کرد ه است که به مراتب از د یگر خوراکی های پرنمک و یا بسیار شیرین، بهتر است.» این کار شناس تغذیه با اشاره به طعم د هند ه های مختلف د ر پاستیل ها گفت: «هیچ فرقی بین پاستیل های نوشابه ای و میوه ای وجود ند ارد و فقط اسانس استفاده شده د ر آن ها باهم تفاوت د ارد . همچنین رنگ، وضوح و شفافیت و نیز تست های میکروبی از معیار های قابل قبول د ر ارزیابی یک پاستیل خوب محسوب می شود .»

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code