| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: نتیجه یک مطالعه جدید نشان می دهد که مادران چاق و دارای اضافه وزن، طول عمر کودکان خود را به لحاظ بیولوژیکی تا ۱۷ سال کوتاه می کنند. محققان بلژیکی در تحقیق روی گروهی از زنان و کودکان آن ها متوجه شدند که ارتباط قوی میان «شاخص توده بدن» (بی. ام. آی) مادر و طول تلومر ها در فرزند وجود دارد. تلومر ها کلاهک های محافظتی در انتهای کروموزم ها هستند که از دی. ان. ای محافظت می کنند. طول تلومر ها نشانه خوبی از سن بیولوژیکی است بنابراین دانشمندان درصدد بررسی این موضوع برآمدند که آیا طول تلومر ها در کودکانی که مادران چاق و یا دارای اضافه وزن دارند، متفاوت است. محققان در این مطالعه متوجه شدند که با هر افزایش واحد بی. ام. ای فرا تر از سطح عادی، تلومر ها حدود ۵۰ جفت پایه کوتاه تر می شوند که برابر با ۱. ۱ تا ۱. ۶ سال است. بی. ام. آی با اندازه گیری قد نسبت به وزن محاسبه می شود و محدوده عادی بی. ام. ای بین ۱۸. ۵ و ۲۴. ۹ است. محققان در این مطالعه متوجه شدند که در بیشتر زنان چاقی که بی. ام. ای ۴۰ داشتند، طول تلومر ها نشان می داد که کودکان آن ها از لحاظ بیولوژیکی ۱۷ سال بزرگ تر بودند. پروفسور «تیم ناورت» از دانشگاه «هاسلت» در بلژیک که در این مطالعه همکاری داشت،گفت:در مقابسه با نوزادان مادرانی که بی. ام. ای معمولی داشتند، نوزادان زنان چاق در یک سطح مولکولی مسن تری هستند زیرا طول کوتاه تر تلومر نشان می دهد که سلول های آن ها طول عمر کوتاه تری دارند. وی افزود: بنابراین حفظ بی. ام. آی مناسب در سن باروری یک زن به طول عمر مولکولی فرزندان کمک می کند. محققان در باره نتیجه این مقاله که در مجله BMC Medicine منتشر شد، تصریح کردند که نوزدان مادران چاق در مقایسه با نوزان مادران دارای وزن عادی، به لحاظ بیولوژیکی تقریبا ۱۲ تا ۱۷ سال مسن تر بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code