| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به اهداف قانونی می شود. بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل شده است: ۱. بودجه عمومی دولت ۲. بودجه شرکت های دولتی و بانک ها ۳. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود. بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداختهای بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافتهای دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط، پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت ها که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند. درآمد ها: درآمد های مندرج در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است: ۱. درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود. ۲. درآمد اختصاصی: عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد. ۳. درآمد شرکتهای دولتی: عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارئه خدمات و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن ها هستند و عاید آن شرکت ها می گردد. هزینه ها: منظور از هزینه ها پرداختهایی است که در بودجه کل کشور درج شده است. هزینه ها عبارتند از: ۱. هزینه ازمحل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی ۲. هزینه از محل درآمد اختصاصی ۳. هزینه از محل درآمد شرکت های دولتی در شکل زیر وضعیت بودجه کل کشور در ۱۰ سال گذشته نشان داده شده است: %d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code