جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  
نگاه ایران/ مهدیه عطایی: ظهر عاشورا تمام می شود و دوباره خیابان ها پر از لیوان و ظروف یکبار مصرف شده است و جاروهای بلند نارنجی پوشان در تدارک حرکت. امسال اما دستان یاریگر مردم به کمک نارنجی پوشان در عاشورا می آیند. مشارکتی مردمی برای پاکسازی معابر شهر. این دومین روز فعالیت این گروه در محرم امسال است. (گزارش برنامه روز تاسوعا را از اینجا ببینید) نگاه های عابران پر حرفند. بعضی تحسین می کنند، بعضی اخم می کنند، بعضی پوزخند میزنند و زیر لب حرفی می زنند. در این بین اما هستند مردمی که از مراسم سوگواری روز عاشورا برمیگردند و هیجان زده از این جمعیت، درخواست کاور و دستکش برای همکاری می کنند. این مشارکت سال گذشته فقط در تاسوعای حسینی اتفاق افتاد اما امسال به همت مؤسسه سرزمین ایده آل ما و همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در دو روز اجرا شد. این مشارکت از ساعت 13 و در چهارراه میکائیل آغاز شد و در مسیر خیابان مطهری، میدان صیقلان، پیاده راه فرهنگی، سبزه میدان و بیستون ادامه پیدا کرد. %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 photo_2016-10-12_18-09-16 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a795-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d8%a7 photo_2016-10-12_22-53-29

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code