شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
نگاه ایران: حرکت اولین هیئت عزاداری و سوگواری ناشنوایان استان گیلان در تاسوعای حسینی از محل اداره کل بهزیستی به سمت میدان شهدای ذهاب(شهرداری) رشت با حضور مدیران این سازمان و جمعی از ناشنوایان تحت پوشش بهزیستی گیلان صبح امروز (سه شنبه 20مهر) برگزار شد. %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-1 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-3 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-4 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-5 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-6 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-7 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-8 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-9 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-10 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-12 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-13 %d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-14  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code