| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران/ مهدیه عطایی: نامه آرزوهای بچه ها را خوانده بود؛ 15 نفری بودند که می خواستند پلیس شوند؛ سمانه حسن علیزاده مسئول دفتر گیلان بنیاد کودک،هماهنگی های لازم را با هیئت تیراندازی استان گیلان انجام داد که مسابقه ای تحت عنوان «جوانه های امید» صبح امروز در سالن سردار جنگل رشت انجام بگیرد. در این مسابقه مریم دولت کردستانی، ابوالفضل مقدسی و آتنا فروهی به ترتیب اول تا سوم شدند. فینال این مسابقه با 5 فرصت تیر اندازی بین 6 نفر از دانش آموزان برگزار شد. سمانه حسن علیزاده در گفتگو نگاه ایران درباره این برنامه توضیح داد: بنیاد کودک یک موسسه غیر دولتی و مردم نهاد است که 24 است که در ایران فعالیت می کند. نمایندگی گیلان این بنیاد از سال 92 تأسیس شده است و تا کنون 236 کودک را تحت حمایت خود دارد. حسن عیزاده ادامه می دهد بنیاد کودک با بورسیه تحصیلی از این بچه ها حمایت میکند اما ما دوست داریم بچه ها در زمینه های ورزشی هم رشد پیدا کنند. در این همکاری، این بچه ها ابتدا مورد آموزش تیراندازی قرار گرفتند و بعد مسابقه ای برای آنها تدارک دیده شد. %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-11 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-1 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-13 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-4 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-14 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-12 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-10 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-7 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-9 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-15 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-8 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-3 %d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-15-%d9%85%d9%87%d8%b1-5

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code