| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/احسان حسن پور: مدیریت شهری لاهیجان از عوامل اجرایی رویداد فرهنگی اقتصادی «روز لاهیجان» در تهران و هفتمین جشنواره تا تر خیابانی شهروند تجلیل کردند و با ارایه گزارش شهروندان این شهر را در جریان پیشرفت کار ها قرار دادند. در این مراسم که یازدهم مهرماه در سالن اجتماعات شهرداری لاهیجان با شرکت جمعی از مردم و مسوولان برگزار شد از بیش از یکصد نفر از دست اندرکاران و عوامل اجرایی رویداد فرهنگی اقتصادی شهرلاهیجان در تهران و هفتمین جشنواره تا تر خیابانی شهروند تجلیل بعمل آمد. سید محمد احمدی فرماندار شهرستان لاهیجان، سعید آگشته شهردار این شهر به همراه حسینعلی خدایگانی رییس شورای شهر، جواد نجار تمیزکار نائب رییس شور و ابراهیم مهربان سخنگوی شورای شهر لاهیجان از سخنرانان مراسم بودند. در این حرکت جمعی از شهردار این شهر به خاطر اجرای طرح های مهم در سطح شهر بطور ویژه و از دکتر محمدصادق پیروز یکی از پیشکسوتان و برجستگان چشم پزشکی کشور به خاطر اهدای رایگان زمین بیمارستان تجلیل و قدردانی بعمل آمد. %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa 8-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1 7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1 17-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b1 19%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86 21%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9-_-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa 12-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa 14%d8%b3%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa 18-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code