| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد: همایش تجلیل از اساتید و مردم لاهیجان و فارغ التحصیلان مدرسه عالی مدیریت گیلان صبح امروز با حضور جمعی از فارغ التحصیلان این دانشگاه و دکتر ایرج والی پور رئیس مدرسه عالی مدیریت این مدرسه عالی در سالن حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد. (گزارش کامل مراسم را اینجا بخوانید) سخنرانان این مراسم دکتر ایرج والی پور محبوب ترین رئیس این مدرسه، اسماعیل ملک اخلاق رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان، اکبر تطهیری مقدم رئیس انجمن مدیران صنایع استان گیلان، داوود احمدی دستجردی مشاور عالی ریاست دانشگاه گیلان، علی اکبر حسینی به نمایندگی از انجمن فارغ التحصیلان مدرسه عالی مدیریت گیلان، عباد الله رستمی رئیس دانشکده انسانی نیز و علی محمدخواه ریاست انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان بودند. %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%87%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c %d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85%db%8c %d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%af%db%8c %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1 %d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1-3 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code