| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران/به گل حمزه لویئان: صبح امروز پنج شنبه اول مهرماه 1395 بزرگ ترین پیش دبستانی و دبستان زیست محیطی و سبز گیلان در گلسار رشت افتتاح شد. (مشروح گزارش) در این مراسم افتتاحیه قاسم یزدان پناه معاون آموزشی و پژوهشی سازمان سما، محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، امیر تیموری رئیس دانشگاه آزاد رشت، رحمت علی صابری حقایق رئیس شورای سیاست گذاری سازمان سما گیلان در کنار کادر آموزشی، دانش آموزان و خانواده های آن ها اولین روز مدرسه را جشن گرفتند. مدرسه سبز سما با حدود 400 دانش آموز در خیابان ۹۲ گلسار قرار دارد. %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%b9%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-1-%d9%85%d9%87%d8%b1 %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c-1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8 %d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82 %d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-4 %d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%a7 %d9%be%d8%aa%da%a9%db%8c-1-%d9%85%d9%87%d8%b1-1 %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa %d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code