چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  
نگاه ایران:سکوت سنگین اصولگرایی د ر حال تبدیل شدن به یک رویه است. رویه ای که هر بار با برملا شد ن تخلفی از جانب یکی از چهره های اصولگرایان، یا گزینه فرار به جلو را پیشنهاد می د هد یا ترجیح را بر عد م اظهارنظر اعلام می کند . اما این بار بحث «تخلف» نیست؛ این بار پای املاک نجومی د ر میان نیست؛ این بار موضوعی مطرح است که د ر نفس خود پسند ید ه و موردقبول است. عذرخواهی سعید مرتضوی ازآنچه د ر د وران د اد ستانی او د ر بازد اشتگاه کهریزک روی داده زلزله ای بود که یقینا پس لرزه های آن باید د قایقی پس از انتشار آن آغاز می شد ، اما نشد . نشد تا بازهم د ر این میان اصلاح طلبان باشند که بد ون سبک و سنگین کرد ن مسائل و سنجش هزینه و فاید ه مباحث، لب به سخن بگشایند و از هر محفلی برای بیان نظرات خود د ر این خصوص بهره بگیرند . د ر تمام این هفت سالی که سعید مرتضوی بر بی گناهی خود اصرار می ورزید و نه تنها خود بلکه د یگر متهمان این پروند ه را هم بی تقصیر از همه ماجرا می د انست، این چهره های اصلاحات بود ند که حامی خانواد ه های جانباختگان کهریزک می شد ند . حامیانی که بارها از تریبون ها به آنچه د ر تیرماه ٨٨ د ر بازد اشتگاه کهریزک روی داده است، فریاد اعتراض سر می د اد ند ، این روزها هم بد ون کوچک ترین تغییری د ر مشی خود ، و با پایبند ی بر اعتراضات خود به این واقعه، د ر مد ح و ستایش این عذرخواهی برآمد ه اند . شاید به ند رت رخ د هد که اصلاح طلبی و اصولگرایی د ر یک موضوع واحد البته با نظری متفاوت به نقطه اشتراک برسند . ماجرای کهریزک اما هر د و طرف جریان سیاسی کشور را د ر خود جای د اد ه است. شخص سعید مرتضوی برای هر د وی این جریانات، محل بحث است، اما بحثی متفاوت. اصلاح طلبانی که او را پس از حاد ثه کهریزک و مسائل د یگری که د ر سازمان تامین اجتماعی د ر د وره ریاست او روی د اد ، بارها مورد شماتت قرار د اد ه و اصولگرایانی که اتفاقات آن روزهای کشور را د لیل محکمی برای حواد ث پیش آمد ه عنوان می کرد ند . اما حالا و د ر این روزها که همه جا بحث از «توبه نامه» مرتضوی است چهره های سیاسی چه واکنشی از خود نشان می د هند ؟ هرچند وضعیت برای اصلاح طلبان کاملا روشن است اما برای جریان اصولگرایی ماجرا تا حد ود زیاد ی فرق د ارد . آن ها همچون همه موضوعاتی که نمی پسند ند ، د ر این مورد هم بنا ند ارند که حرفی را به میان بیاورند . یا اگر هم مجبور به اظهارنظر شوند ترجیح می د هند که توپ را از زمین بازی خود د ور کنند . آن ها با پسند ید ه د انستن نفس عذرخواهی و بد ون کمترین اظهارنظری د ر مورد اینکه نامه سعید مرتضوی چقد ر می تواند حکایت از اقرار او بر خطای گذشته د اشته باشد ، آن را به کاند ید اهای ریاست جمهوری ربط د اد ه و می خواهند که آن ها هم از پس از گذشت ٧ سال، عذرخواهی کنند . اما این سکوت تنها به چهره های سیاسی جریان اصولگرا اختصاص ند اشت. رسانه های این جریان انگار نه انگار که نامه ای نوشته شد و اعترافی صورت گرفته است. آن ها د ر حرکتی هماهنگ، کوچک ترین اشاره ای به متن این نامه ند اشتند تا پس از گذشت چند روز بار این تحلیل بر د وش روزنامه کیهان گذاشته شود ؛ روزنامه ای که مد یرمسوول آن د ر یاد د اشتی با قابل تقد یر خواند ن این عذرخواهی عنوان می کند : «سعید مرتضوی صرف نظر از اتهاماتی که به وی وارد شد ه و قضاوت نهایی د رباره آن برعهد ه د اد گاه است، به صراحت از نقش غیرمستقیم خود د ر کشته شد ن سه متهم آشوب د ر بازد اشتگاه کهریزک عذرخواهی کرد ه است». نویسند ه د ر اد امه این یاد د اشت عنوان کرد ه که: «جرم آقای مرتضوی اعزام متهمان به بازد اشتگاه کهریزک با توجه به آگاهی از شرایط بسیار بد و نامساعد آن بود ه است که نهایتا منجر به فوت آنان شد ه بود و مرتضوی از آنجا که خود را به گونه ای ناخواسته و غیرعمد د ر زمینه سازی منجر به فوت سه متهم مورد اشاره د خیل می د انسته، با ارسال نامه به د اد گاه تجد ید نظر از خانواد ه های آنان پوزش خواسته است.»این بار هم «اعتماد » پس از اتفاقی د یگر به بررسی سکوت اصولگرایان می پرد ازد . گرچه سعی بر این بود که اظهارات ساکتین کهریزک، برای نخستین بار اعلام شود ؛ آن هم با گذشت چهار روز از این نامه، اما جز تعد اد ی از چهر ه های اصولگرا، بسیاری حاضر به اظهارنظر نشد ه و آن ها هم که خواستند نظر خود را اعلام کنند ، به بیان توصیه هایی به کاند ید اهای معترض به نتایج انتخابات ٨٨ پرد اختند . اما بود ند چهره هایی از این جریان سیاسی که اعتراضات شان به د یر هنگام شد ن این عذرخواهی و حمل این نامه بر اقرار و اعتراف بر خطای انجام شد ه د ر بازد اشتگاه کهریزک بود . روزنامه اعتماد با د ه ها چهره اصولگرا که د ر روید اد های سال ٨٨، نمایند ه مجلس بود ه یا از چهره های سیاسی حامی مرتضوی بود ند یا د ر د ولت احمد ی نژاد سمت های اجرایی د اشتند د رباره این اقد ام مرتضوی و عذرخواهی د یرهنگام او تماس گرفت اما همه آن ها با عبارت هایی نظیر «هنوز نامه مرتضوی را نخواند ه ام»، «من این روزها اخبار سیاسی را د نبال نمی کنم»، «نظری ند ارم»، «از چهر های د یگر بپرسید »، «با شما مصاحبه نمی کنم» و جملاتی از این قبیل از پاسخگویی د ر این باره طفره رفتند . اسامی این چهره ها د ر د فتر روزنامه اعتماد محفوظ است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code