چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  

نگاه ایران/ مهرداد احمدی: یازدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین عصردوشنبه 22 شهریور در منطقه آزاد انزلی با حضور آتشه فیروز دختر لوئیس فیروز کاشف اسب کاسپین و داور بین المللی، بابک شکیب و ابراهیم پور و جمعی از مدیران استانی و سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

اسب کاسپین قدیمی ترین نژاد اسب در دنیا بوده و پایه دیگر اسب ها از جمله اسب عرب و ترکمن است.

 نتایج رده های سنی مختلف اسب های کاسپین شرکت داده شده نیز عبارت است از؛ کره های زیر یک سال: پارمیدا از مرکز تحقیقات رشت اول ، کیاناز از مرکز پرورش اسب تکتاز دوم . کره های یک تا دو سال: میترا از مرکز پرورش اسب تکتاز . کره های دو تا سه سال: عسل از مرکز پرورش اسب تکتاز . مادیان چهار تا شش سال: کیمیا از مرکز پرورش اسب تکتاز اول، نازگل از مرکز پرورش اسب تکتاز دوم ، دریا با مالکیت آقای عاشوری از تالش سوم . نریان چهار تا شش سال: پونا از باشگاه خوارزمی فومن اول ، سپنتا از مرکز پرورش اسب تکتاز دوم . مادیان هفت تا 10 سال: نازنین از مرکز پرورش اسب تکتاز اول، زیبا با مالکیت آقای رفیعی دوم. نریان هفت تا 10 سال : یل به مالکیت آرمان عباسی اول . مادیان 10 سال به بالا : نگار خانم باشگاه تکتاز اول . نریان 10 سال به بالا : سایروس از باشگاه قویدل اول ، بایرام از باشگاه تکتاز دوم ، سورن مالک ابوالفضل داوود آبادی سوم. هندلر برگزیده: مانیا مختاری اول ، ترمه نیک پور دوم، ترنم توپچی سوم.

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-1

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-2

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-3

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-4

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-6

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-8

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-7

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-9 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-10 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-11

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-12

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-13

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-14

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-15

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-16

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-17

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-18

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-19

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-20

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-21

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-22

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-23

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-24

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-25

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-26

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-27

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-28

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-29

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-30

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86-5

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code