| سه شنبه، 08 آذر 1401
در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت؛
       کد خبر: 59750
نگاه ایران:محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند تا برای نخستین بار ظرفیت میکروبیوم آب­های بخش جنوبی دریای کاسپین را با استفاده از روش «متاژنومیکس» مورد بررسی قرار دهند. دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز در این ارتباط اظهار داشت: در پژوهش انجام شده با استفاده از روش­های توالی­یابی پر بازده، ساختار جمعیت میکربی دریای کاسپین تعیین و ژنوم­ میکروب­های شاخص آن بازسازی شد. در این پژوهش، نمونه های میکروبی از سه عمق  15، 50 و 150 متری ستون آبی منطقه جنوبی دریای کاسپین جمع آوری شدند و توالی ژن 16S rRNA در آنها مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: نتایج حاصل، تشابه ساختار کلی جمعیت میکروبی در هر سه عمق را نشان داده است اگرچه تفاوت­هایی با ساختار جامعه میکروبی در محیط­های آبی اقیانوسی و آب شیرین محیط­های معتدل به چشم می خورد. وی افزود: ژنوم های مونتاژ شده بر حضور میکروارگانیسم هایی در گروه­هایActinobacteria، Alphaproteobacteria، Betaproteobacteria، Gammaproteobacteria، Bacteroidetes، Cyanobacteria، Euryarchaeota و Thaumarchaeota دلالت دارند. فاضلی در ادامه خاطرنشان کرد: نتایج بررسی ژنوم­ های به دست آمده مربوط به اعماق مختلف دریای کاسپین نشان­ دهنده تفاوت­های بارز در سطوح پایین­ تر تاکسونومیکی در سه عمق مختلف بود که می تواند تحت تاثیر نور و یا دما باشد. توصیف دقیق تر ژنوم­ های مربوط به شاخه­ های "Actinobacteria " و "Thaumarchaeota " و رده "Alphaproteobacteria " به عنوان گروه­های تاکسونومیکی که اعضای آن از نظر فیلوژنتیکی به تغییر درصد شوری در محیط پاسخ می ­دهند نشان داد که بیشتر ژنوم­ های جدا شده از دریای کاسپین متعلق به گروه­های معرفی نشده میکروبی و بسته به مورد دارای ارتباط نزدیک­تر به یکی از گروه­های آب شیرین و یا آب اقیانوسی هستند. الگوی فیلوژنتیک ژنوم­های دریای کاسپین نشان­ دهنده مبدا­های فیلوژنتیکی چندگانه و مجزای ژنوم­ های کاسپین بود که مرتبط با گروه­های مشابه متعلق به آب شیرین و اقیانوسی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code