| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: در پی سقوط پسر جوانی که مدعی است برای فرار از تله شیطانی یک مرد از طبقه دوم مغازه ساندویچی، پایین پریده است، تحقیقات پلیسی برای رفع ابهام های موجود ادامه دارد. چند روز قبل مردی هراسان با پلیس تماس گرفت و از سقوط پسر جوانی در مغازه ساندویچی اش خبر داد. در پی این تماس مأموران پلیس شرق تهران به محل حادثه رفتند و با پیکر مجروح پسر 20 ساله ای روبه رو شدند. صاحب مغازه که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود به مأموران گفت: دقایقی قبل یکی از دوستانم به همراه پسر جوان ناشناس به مغازه ام آمد و مدعی شد که این پسر مزاحم چند زن شده است. حالا هم او را برای نصیحت به مغازه آورده است! من هم با شنیدن حرف هایش اجازه دادم تا به همراه پسر ناشناس به طبقه دوم مغازه ساندویچی برود. اما لحظاتی نگذشته بود که صدای وحشتناکی شنیدم. وقتی به کوچه رفتم متوجه شدم پسر جوان خود را پایین انداخته است. با توجه به اظهارات مرد مغازه دار، متهم دستگیر شد. پسر جوان نیز به بیمارستان انتقال یافت، از سوی دیگر پسر جوان پس از بهبود نسبی با حضور در دادسرای جنایی تهران درباره روز حادثه به بازپرس آرش سیفی گفت: آن روز کنار خیابان ایستاده بودم که این مرد (هرمز) به سراغم آمد و مدعی شد مزاحم چند خانم شده ام. با اینکه حرف هایش را قبول نداشتم اما چون خیلی اصرار کرد قبول کردم همراهش به مغازه دوستش بروم تا با هم صحبت کنیم. اما وقتی به طبقه دوم رسیدیم متوجه نقشه شیطانی اش شدم. بعد هم برای فرار از چنگش خودم را از طبقه دوم پایین انداختم. این درحالی است که متهم اظهارات پسر جوان را رد کرد و مدعی شد که تنها برای نصیحت او را به مغازه ساندویچی برده است. بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور تحقیقات بیشتری در خصوص اظهارات شاکی و متهم را برای افشای حقیقت صادر کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code