| یکشنبه، 05 بهمن 1399
نگاه ایران:در جریان سرکوب جنبش دانشجویی چهارم ژوئن ۱۹۸۹ چین، میدان تیان آن منِ پکن شاهد به خاک و خون کشیده شدن هزاران دانشجوی معترض بود. معروف ترین عکس آن ماجرا، مردی است که یک تنه مقابل تانک ها ایستاده است. این عکس هنوز به عنوان نماد جهانی آن ماجرای خونین شناخته می شود. عکس ایان آن من عکسی از شب کودتای استانبول که یادآور عکس تاریخی اما مردی که در فرودگاه استانبول و در نیمه شب کودتا در برابر تانک کودتاچیان بر روی زمین دراز کشید و مانع از حرکت آن ها شد، یادآور خاطره تیان آن من شد و شاید در آینده این عکس هم نماد کودتای نافرجام ترکیه باشد. کودتا در ترکیه مقابله با تانک شجاعت مثال زدنی حامیان دولت اردوغان که در سخت ترین شب ترکیه وارد میدان شدند و با دستان خالی در برابر تانک های کودتاچیان ایستادند، قطعاً در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code