| یکشنبه، 28 دی 1399
نگاه ایران/گروه اجتماعی: ظهر امروز بازار رشت در خیابان شیک، کوچه زیبایی جنب پاساژ قدیری رشت درگیر آتش سوزی شد و اگر اقدام به موقع آتش نشانان نبود شکل گیری یک فاجعه در بافت قدیمی رشت دور از ذهن نبود. (گزارش کامل نگاه ایران این حادثه) عکس های پویا درگاهی و مهرداد احمدی را از عملیات آتش نشانان برای مهار این آتش سوزی را مشاهده می کنید: آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (1) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (2) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (5) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (6) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (7) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (8) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (6) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (7) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (5) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (21) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (3) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (35) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (13) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (8) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (9) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (11) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (10) بابک رمضانی رییس اتش نشانی رشت 20 آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (31) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (20) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (18) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (19) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (12)   آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (11) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (16) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (14) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (13) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (15) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (17) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (10) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (9) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (23) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (22) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (4) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (24) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (28) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (4) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (3) آتش سوزی خیابان شیک رشت بازار (26) آتش سوزی در خیابان شیک رشت20 تیر (12)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code